20191021

Präst

Präst

Som präst arbetar man i en församling med att planera och leda kyrkliga handlingar som till exempel gudstjänster, dop, bröllop och begravningar.

I prästens arbetsuppgifter ingår också att ge vägledning, själavård och undervisning i det kristna budskapet åt församlingens medlemmar.

Mötet med människor är en viktig del av prästeyrket. I arbetet som präst möter man människor i alla åldrar, i glädje och sorg och i många olika skeden och situationer i livet.

Fängelsepräst, sjukhuspräst, polispräst och fältpräst är några exempel på prästtjänster utanför församlingen.

 • Arbetsuppgifter

 • Utbildning

 • Framtid

 • Lön

 • Bra länkar

 • Film

Vad gör en präst?

Som präst i Svenska Kyrkan leder man församlingsarbetet med gudstjänster och andra kyrkliga handlingar som exempelvis dop, bröllop och begravningar. Som präst kan man vara anställd i en församling som kyrkoherde eller komminister.


Kyrkoherden ansvarar och leder arbetet i församlingen medans en komminister arbetar som präst under ledning av kyrkoherden. Det har blivit allt vanligare att man inom en församling arbetar i arbetslag och som präst samarbetar man med andra präster, diakoner, församlingsassistenter, församlingspedagoger och församlingsmusiker.

Prästens vardag

I prästens arbete ingår att leda gudstjänster i församlingen. Gudstjänsten planeras och genomförs ofta i samråd arbetslaget. I prästens förberedande arbete inför en gudstjänst ingår bland annat att skriva predikan vilket kan innebära att man studerar och tolkar bibeltexter.

Själavård och undervisning i det kristna budskapet ingår också i prästens arbete. Det är vanligt att man som präst leder konfirmandgrupper och ungdoms- eller pensionärsträffar. Som präst för man också möter också människor i enskilda samtal om tros- och andliga frågor och för själavård och bikt. Samtal med en präst sker alltid under tystnadsplikt.

I samband med dop, bröllop och begravningar ingår det i prästens arbete att möta anhöriga för att planera och samtala om praktiska detaljer och andliga frågor.

Kontorsarbete och administration ingår ofta också i prästens arbetsuppgifter. I kyrkoherdens arbete ingår en hel del administrationsarbete utöver de traditionella prästuppgifterna.

Som präst möter man människor i alla åldrar, i glädje och sorg och i livets alla olika skeenden och situationer, alltifrån dop till sjuk- och dödsbäddar.

Präst, en livsstil

Prästyrket är på många sätt inte bara ett yrke utan en livsstil. Uppdraget som präst gäller alla aspekter av livet både i och utanför arbetstiden. Som präst hjälper man människor att upptäcka Gud i sina liv och den kristna tron och personligheten är viktiga arbetsredskap för prästen. Att tillsammans med de andra i församlingen skapa en församlingsgemenskap är en annan viktig del av prästens arbete.

Prästen har ofta en oregelbunden arbetstid. I arbetet förekommer kvälls- och helgarbete samt jourtjänstgöring. Som präst är det vanligt att man arbetar söndagar men man är då ledig en vardag i veckan istället.

Präster i Sverige

Det finns idag cirka 3500 yrkesverksamma präster i Sverige. De flesta av dessa präster arbetar i församlingstjänst.

I Sverige finns det även prästtjänster på andra språk som till exempel finskspråkliga tjänster. Det finns även specialbefattningar för präster som till exempel kriminalvårdstjänst, sjukhuspräst eller som präst vid någon av Svenska Kyrkans församlingar utomlands. I Lund och Göteborg finns det även präster som arbetar inom polisen. Som präst kan man även arbeta som fältpräst inom det militära till exempel vid fredsbevarande uppdrag.

Som präst kan man även arbeta inom kyrkans riks- och stiftsorganisation eller inom ungdoms- och studentrörelsen.

 • Präster utbildas vid teologiutbildningen inom högskolan. Utbildningen till präst tar vanligtvis cirka 5.5 år och man måste läsa minst 300 hp i religionsvetenskap/teologi samt delta i praktik.
 • I studierna ingår tre pastoralteologiska kurser om vardera 15 hp som ges i samverkan mellan universitetet och något av pastoralinstituten i Uppsala och Lund. I de pastoralteologiska kurserna ingår verksamhetsförlagd utbildning (VFU) under vilken man genomgår handledd praktik i en församling.
 • Utbildningen avslutas med en termin vid Svenska kyrkans pastoralinstitut i Lund eller Uppsala. Innan man får börja sina studier vid ett av Svenska kyrkans pastoralinstitut måste man bli godkänd som prästkandidat av biskopen och domkapitlet i stiftet som prövar om man är lämplig för yrket. Man kan söka till Svenska kyrkans pastoralinstitut två gånger per år.
 • Har man ingen eller liten erfarenhet av Svensk Kyrkan uppmanas man även gå Svenska kyrkans grundkurs som en del av sin prästutbildning.
 • Innan man påbörjar sina studier bör man ta kontakt med stiftets biskop för att bli antagen som prästkandidat i stiftet.
 • Religionsvetenskap/teologi kan man läsa vid universiteten i Göteborg, Lund, Stockholm, Umeå och Uppsala. Vid Stockholms Universitet ges de pastoralteologiska kurserna i samverkan med den Teologiska Högskolan i Stockholm, Ersta Sköndal högskola och pastoralinstitutet i Uppsala
 • Vid Johannelunds Teologiska Högskola i Uppsala kan man lästa ett helt prästutbildningsprogram som innehåller både de teoretiska och praktiska delarna. Programmet har 20 platser varje år och man kan ansöka via Universitets- och högskolerådet senast 15 April varje år.
 • Efter avslutad prästutbildning blir man prästvigd, beslut om prästvigning tas av biskopen i respektive stift. Efter prästvigningen påbörjar man ett prästadjunktsår som varar upp till 18 månader under vilket man som nybliven präst får handledning i arbetet.

 

Framtida behov av präster

Svenska Kyrkans ekonomi är enligt arbetsförmedlingen beroende på hur många medlemmar kyrkan har. Idag så minskar antalet medlemmar i Svenska Kyrkan vilket på sikt kan leda till ett minskat rekryteringsbehov av präster.

Vad tjänar en präst?

En präst i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 35800 kr/månad medan en präst i åldern 40-64 tjänar i genomsnitt 37600 kr/månad enligt Statistiska Centralbyråns (SCB) lönestatistik från 2016.