fr20190920

Specialpedagog

Specialpedagog

Som specialpedagog arbetar man med elever som har särskilda undervisningsbehov. Det kan exempelvis gälla barn eller elever med läs- och skrivsvårigheter, psykiska eller intellektuella handikapp. En specialpedagog kan också fungera som ett pedagogiskt stöd åt lärare. Utredningar och utveckling av pedagogiskt arbete är andra arbetsområden för specialpedagoger.

En specialpedagog i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 28500 kr/månad medan en specialpedagog i åldern 40-64 tjänar i genomsnitt 33500 kr/månad.

 • Arbetsuppgifter

 • Utbildning

 • Framtid

 • Lön

 • Bra länkar

 • Film

 • Specialpedagoger är lärare som gått en specialpedagogisk påbyggnadsutbildning. Tidigare kallades utbildningen speciallärarutbildningen men den nuvarande utbildningen är bredare och ger kunskaper som gör att specialpedagoger även kan arbeta med pedagogiska utredningar samt handleda lärare. .
 • Specialpedagoger som arbetar i grundskolan och gymnasieskolan hjälper elever som har behov av särskilt stöd i deras inlärning. Detta kan innebära att man agerar som handledare i deras undervisning. Man kan även bedriva utvecklingsarbete i samarbete med annan personal på skolan för att förbättra arbetsmetoder och arbetssätt. Att göra pedagogiska utredningar och hjälpa till att utforma åtgärdsprogram för elever är andra möjliga arbetsuppgifter.
 • I klassrummet kan specialpedagogen stödja och hjälpa enskilda elever. Specialpedagogen kan även undervisa elever som behöver stöd i en mindre grupp eller enskilt utanför klassen.
 • I förskolan arbetar specialpedagoger med direkt stöd till barnen eller med att ge stöd och handledning till personal som har problem med barnen i sin barngrupp.
 • Det är vanligt att man som specialpedagog ingår i ett arbetslag. Det är därför viktigt att man som specialpedagog är bra på att samarbeta med andra människor. En god kommunikation med föräldrarna till barn med särskilda behov är viktig för specialpedagogens arbete. Att ge stöd och handledning till vuxna som arbetar med barn och ungdomar som till exempel förskollärare eller grundskollärare är en annan viktig del av specialpedagogens arbete.
 • Som specialpedagog kan man vara specialiserad på utvecklingsstörda, hörselskadade eller synskadade elever eller elever med tal- och språksvårigheter.
 • Specialpedagoger arbetar även i särskolan med att undervisa utvecklingsstörda barn och ungdomar i olika ämnen, sinnesträning och dagliga aktiviteter. Specialpedagogen kan till exempel träna eleverna att klara personlig vård och andra vardagliga göromål.
 • Som specialpedagog kan man även arbeta i en specialskola eller på ett resurs- eller kunskapscenter för elever med funktionshinder. På en specialskolan kan specialpedagogen bland annat arbeta med hörselskadade eller döva elever som har teckenspråk som modersmål. Specialpedagogen undervisar då på teckenspråk. Hörselskadade elever kan även få undervisning med hjälp av tekniska hjälpmedel som till exempel hörselslinga, mikrofon och dator.
 • Tal- och språkpedagoger, specialpedagoger med inriktning tal och språk eller talpedagoger är specialpedagoger som arbetar med stöd åt barn med tal-, språk- och röstsvårigheter. Det kan exempelvis gälla stamning, heshet eller försenad språkutveckling. Som specialpedagog inriktad på tal, språk och kommunikation kan man arbeta inom kommuner, på resurscenter eller skolor. Man kan även vara anställd inom landstinget.
 • Tal- och språkpedagoger kan också arbeta med att språkträna invandrarbarn. De kan också arbeta med vuxna invandrare som lär sig svenska. Att behandla läs- och skrivsvårigheter (dyslexi) är en annan möjlig arbetsuppgift.
 • Specialpedagoger kan även arbeta med habilitering för handikappade barn och deras familjer inom landstinget. På landstingens syncentraler arbetar synpedagoger med rehabilitering av synskadade. De kan exempelvis arbeta med att prova ut synhjälpmedel och träna synskadade i användningen av synhjälpmedel. Hörselpedagoger arbetar på landstingets hörcentraler med att träna och informera hörselskadade. De kan bland annat arbeta med att träna hörselskadade att avläsa munrörelser.
 • Som specialpedagog kan man även arbeta med att utreda vilka barn som är i behov av stöd eller vilka barn som riskerar att få problem om de inte får tillgång till stöd. Specialpedagoger arbetar även förebyggande genom att till exempel utveckla den språkliga miljön och genom att hitta metoder att ge barn bra stimulans så tidigt som möjligt.
 • Specialpedagoger kan även jobba med barn som är inlagda på sjukhus.
 • Arbetet som specialpedagog kräver att man har stort tålamod och inlevelseförmåga eftersom man arbetar med undervisning av elever med särskilda behov. Som specialpedagog bör man självklart också gilla att arbeta med barn och ungdomar.

 • Utbildning till specialpedagoger finns vid lärarutbildningen inom högskolan och som påbyggnadsutbildning.
 • Lärarutbildningen består utav tre utbildningsområden, det allmänna utbildningsområdet (90 hp), inriktning (60-120 hp) och specialisering (minst 30 hp). Det allmänna utbildningsområdet, som är gemensamt för alla lärarstuderande, omfattar 1.5 års studier. Därefter studerar man en eller flera inriktningar under cirka 1 år. Inriktningarna motsvarar de ämnesområden den blivande läraren vill undervisa i. Under det sista utbildningsområdet, specialisering, fördjupar man sina studier under cirka en termin.
 • För antagning till lärarutbildningen krävs grundläggande behörighet för högskolestudier med särskild behörighet i samhällskunskap, svenska och engelska samt i andra ämnen beroende på vilken inriktning man ska läsa.

 • Som specialpedagog i åldern 25-39 tjänar man i genomsnitt 28500 kr/månad medan man som specialpedagog i åldern 40-64 tjänar i genomsnitt 33500 kr/månad enligt Statistiska Centralbyråns (SCB) lönestatistik från 2016.