on20201125

Grundskolelärare

Grundskolelärare

Som grundskollärare har man den viktiga uppgiften att undervisa barn och ungdomar i skolan. Lärarens uppgift är att ge eleverna kunskap men att stödja deras personliga utveckling och motivera dem att själv söka kunskap är också en viktig del av lärarens arbete. Som grundskollärare kan man arbeta med elever i de tidigare årskurserna och då undervisar man vanligtvis en klass i flera ämnen. Om man arbetar med elever i de senare årskurserna undervisar man vanligtvis i färre ämnen. Att förbereda och hålla lektioner, delta i planerings- och utvecklingsarbete på skolan samt att hålla i föräldramöten och utvecklingssamtal är vanliga arbetsuppgifter för en grundskollärare.
En grundskollärare i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 28800 kr/månad medan en grundskollärare i åldern 40-64 tjänar i genomsnitt 31800 kr/månad.

 • Arbetsuppgifter

 • Utbildning

 • Framtid

 • Lön

 • Film

 • En lärares uppgift är att undervisa, motivera och hjälpa eleverna att själva söka kunskap.
 • Som grundskollärare arbetar man inom grundskolan med undervisning inom den ämnesinriktning och åldergrupp som man inriktade sig på under lärarutbildningen.
 • I arbetet som grundskollärare ingår det att förbereda lektioner och att undervisa eleverna. Som lärare för de lägre årskurserna ansvarar man oftast för undervisningen i alla ämnen för en klass. I de högre årskurserna undervisar man oftast i färre ämnen.
 • Skolans läroplan anger kunskapsmålen för skolans elever och riktlinjerna för deras sociala och personliga utveckling. Som lärare har man som uppgift att stå för innehållet i undervisningen så att målen i läroplanen uppnås. Det är vanligt att man arbetar i ett arbetslag med en grupp lärare som ansvarar för en grupp med elever. Fritidspedagoger och förskollärare kan också då ingå i arbetslaget. En lärare kan själv eller tillsammans i arbetslaget besluta om innehållet i undervisningen. I arbetslaget kan man till exempel diskutera ämnesintegrering och projektstudier eller om någon elev behöver extra stöd.
 • Att väcka nyfikenhet hos eleverna och motivera dem att själva söka kunskap och information är en viktig del av läraren arbete. Att stödja eleverna i deras personliga utveckling och fostra dem så att de kan funktionera i samhället är en annan viktig aspekt av läraryrket. Att skapa en trivsam miljö i skolan till exempel i matsalen eller på skolgården under rasterna ingår också i lärarens arbete.
 • Som lärare kan man ansvara för en grupp elever och fungera som mentor eller studiehandledare. Mentorn eller studiehandledaren har speciellt ansvar för att följa och stödja elevernas studieutveckling. I mentorn/studiehandledarens arbetsuppgifter ingår det att informera och att hålla föräldrarna underrättade om deras barns utveckling genom enskilda utvecklingssamtal med eleven och med föräldrarna. En mentor/studiehandledare ordnar och håller även i föräldramöten.
 • Arbetsplatsen för en lärare är skolan och förutom undervisning ingår det även i arbetstiden att delta i planerings- och utvärderingsarbete i arbetslaget samt med skolledningen. Att rätta elevernas skolarbete som prov och uppsatser, antingen på plats i skolan eller hemma, ingår också i arbetsuppgifterna. Det är också lärarens uppgift att betygsätta elevernas arbete i klassrummet.
 • Eftersom man som lärare arbetar i arbetslag och samverkar med övrig personal i skolan och föräldrar bör man som lärare vara utåtriktad och ha lätt för att samarbeta med andra människor. En rektor leder arbetet på en skola och har det övergripande ansvaret skolan.
 • Det är viktigt att komma ihåg att arbetsmiljön på en skola stundtals kan vara högljudd och bullrig.
 • Grundskollärare är vanligtvis lediga under skolloven.
 • Som grundskollärare kan man arbeta på en kommunal skola eller friskola. Det är vanligt att friskolor har speciella profiler till exempel en språklig eller religiös profil. Vissa skolor har en speciell pedagogisk inriktning som till exempel Montessori, Waldorf och Reggio Emilia. För att arbeta på en skola med speciell pedagogisk inriktning krävs oftast att man har utbildat sig i skolans pedagogik. Som grundskollärare är det även möjligt att arbeta utomlands i svenska skolor eller med annan undervisning för svenskar i utlandet.
 • Arbetet som grundskollärare är omväxlande och självständigt. Som grundskollärare kan man kombinera sina egna ämnesintressen med att arbeta med barn och ungdomar. Arbetet kräver att man gillar att arbeta med barn och ungdomar och att man har ett stort engagemang för andra människors lärande. För att arbeta som grundskollärare bör man även vara tålmodig och stresstålig.

 • Grundskollärare utbildas vid lärarprogrammet inom högskolan.
 • Lärarutbildningen består utav tre utbildningsområden, det allmänna utbildningsområdet (90 hp), inriktning (60-120 hp) och specialisering (minst 30 hp). Det allmänna utbildningsområdet, som är gemensamt för alla lärarstuderande, omfattar 1.5 års studier. Därefter studerar man en eller flera inriktningar under cirka 1 år. Inriktningarna motsvarar de ämnesområden den blivande läraren vill undervisa i. Under det sista utbildningsområdet, specialisering, fördjupar man sina studier under cirka en termin.
 • Utbildningen till lärare för grundskolans tidigare årskurser tar normalt 3.5 år. En grundskollärarutbildning inriktad på de senare årskurserna tar normalt 4.5 år och utbildningen måste innefatta minst tre terminer i ett fördjupningsämne. Ämnar man undervisa i svenska eller samhällskunskap i de senare årskurserna i grundskolan krävs minst tre terminers fördjupningsstudier i vardera ämne.
 • För antagning till lärarutbildningen för grundskollärare krävs grundläggande behörighet för högskolestudier med särskild behörighet i samhällskunskap, svenska och engelska samt i andra ämnen beroende på vilken inriktning man ska läsa.
 • Om man redan har de ämneskunskaper som krävs för att bli lärare kan man få en lärarexamen genom att läsa det allmänna utbildningsområdet som en fristående utbildning.
 • Vid lärarutbildningen kan man också välja att specialisera sig inom det specialpedagogiska området vilket kan leda till arbete inom särskolan eller specialskolan.
 • Vid Rudolf Steinerhögskolan i Stockholm finns en påbyggnadsutbildning i waldorfpedagogik på ett år för utbildade lärare. Utbildning till klasslärare 1-8 i waldorfskolan samt waldorflärare 1-7 finns vid fristående skolor i Göteborg och Stockholm.
 • Det pågår för närvarande ett arbete med att skapa en ny lärarutbildning som kommer att ersätta den nuvarande lärarutbildningen hösten 2011.

En grundskollärare i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 28800 kr/månad medan en grundskollärare i åldern 40-64 tjänar i genomsnitt 31800 kr/månad enligt Statistiska Centralbyråns lönestatistik från 2016.