20200118

Idrottslärare

Idrottslärare

Idrottslärare undervisar i ämnet idrott och hälsa inom grund- och gymnasieskolan. I arbetet ingår bland annat att ge eleverna kunskaper om idrott och hälsa samt att undervisa eleverna i olika lagidrotter och individuella idrotter.

Att planera och förbereda lektioner samt att organisera och leda skolans friluftsverksamhet är andra vanliga arbetsuppgifter för idrottsläraren. Motivation och att väcka elevernas intresse för idrott och hälsa är en viktig del av idrottslärarens arbetsuppgifter.

 • Arbetsuppgifter

 • Utbildning

 • Framtid

 • Lön

 • Bra länkar

 • Som idrottslärare undervisar man i ämnet idrott och hälsa inom grund- och gymnasieskolan. Man kan även undervisa vid speciella idrottsgymnasier inom en viss idrottsgren, vid folkhögskolor eller på lärarutbildningarna vid universitet och högskolor. Yrket kallades tidigare gymnastiklärare.
 • Det är vanligt att man som idrottslärare inom grund- och gymnasieskolan även undervisar i ett eller flera andra ämnen förutom ämnet idrott och hälsa.
 • I arbetet som idrottslärare ingår att undervisa eleverna i både lagidrotter och individuella idrotter. Idrottslärarens uppgift är att instruera och visa hur övningarna går till och rätta eleverna när gör fel. I de tidigare årskurserna tar idrottsövningarna mer formen av lek medan det i de senare årskurserna förekommer teknik- och taktikträning.
 • Det är också idrottslärarens uppgift att informera om den fysiska träningens inverkan på hälsan, hur man sköter sin kropp och hur man förebygger framtida arbetsskador.
 • Idrottsläraren har en viktig roll i dagens skola och samhälle genom att se till att eleverna får allsidig träning och utlopp för sina rörelsebehov samt att de utvecklar sin motorik och känsla för rytm. Förutom att ge kunskaper är det viktigt att man som idrottslärare väcker elevernas intresse för idrott och hälsa så att de fortsätter att träna och ta hand om sig även utanför skolan.
 • I idrottslärarens arbete ingår att planera och förbereda lektionerna. Idrottsläraren har vanligtvis också hand om inköp och underhåll av skolans idrottsredskap. Att planera och leda skolans friluftsverksamhet ingår också i idrottslärarens arbetsuppgifter. Vid planeringen av temadagar och friluftverksamhet samarbetar idrottsläraren ofta med andra lärare och övrig skolpersonal. Inom grundskolan är det vanligt att man arbetar i arbetslag och planerar undervisningen i samverkan med de andra lärarna i arbetslaget.
 • Det kan även ingå i idrottslärarens arbete att göra upp individuella träningsprogram för elever med skador eller handikapp.
 • Som idrottslärare kan man ha ett särskilt ansvar för en grupp elever som klassföreståndare eller mentor. Det ingår då i idrottslärarens arbetsuppgifter att hålla utvecklingssamtal med elever och föräldrar för att gå igenom elevens utveckling och resultat.
 • Idrottslärarens undervisar vanligtvis ett visst antal timmar i veckan sedan tillkommer tid för förberedelser, föräldramöten och lärarkonferenser. Vissa idrottslärare undervisar vid flera skolor och måste då förflytta sig mellan skolorna under dagen. Som idrottslärare är man ledig under skolloven.
 • Idrottslärare som enbart undervisar i idrott har hand om idrottsundervisningen för många olika klasser vilket innebär att man träffar många elever varje vecka. Oftast har en klass bara en idrottslektion i veckan och tempot är då ofta högt och en del idrottslärare upplever det som psykiskt jobbigt att inte kunna ägna så mycket tid åt eleverna som de skulle vilja.
 • Arbetet som idrottslärare innebär att man rör sig mycket och arbetet kan därför vara fysiskt påfrestande och förslitningsskador förekommer. Arbetsmiljön kan också vara påfrestande med höga ljudnivåer och trånga och dåligt ventilerade lokaler. Eftersom yrket kan upplevas som fysiskt påfrestande är det en fördel om man som idrottslärare är behörig att undervisa i andra ämnen som avlasting.
 • Utbildade idrottslärare kan även arbeta som instruktör och tränare inom idrottsföreningar eller inom kommunal idrottsverksamhet och friskvård.

 • Idrottslärare utbildas inom högskolan vid lärarprogrammet som finns vid flera universitet och högskolor runt om i landet.
 • Lärarutbildningen omfattar 180-330 hp och består av tre utbildningsområden, det allmänna utbildningsområdet (90 hp), inriktning (60-120 hp) och specialisering (minst 30 hp). Det allmänna utbildningsområdet tar ett och ett halvt år och läses av alla lärarstudenter. Studenterna väljer också en eller flera inriktningar om minst ett år som motsvarar det ämnen eller ämnen som man vill arbeta som lärare i. Inom utbildningsområdet specialisering, som omfattar minst en termins studier, fördjupar man sina studier och breddar sin utbildning.
 • Vill man undervisa i grundskolans tidigare årskurser tar lärarutbildningen normalt 3.5 år att genomföra. Man studerar då minst ett år inriktat på idrott.
 • För att undervisa i grundskolans senare årskurser och i gymnasieskolan måste man normalt studera 4.5 år. En fördjupning i idrott om minst 3 terminer måste då ingå i utbildningen. För att få undervisa i gymnasieskolan måste ytterligare 3 terminers fördjupning i ett ämne eller relevant ämnesområde ingå.
 • Vid Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) i Stockholm finns ett lärarprogram som ger behörighet att undervisa i idrott och hälsa för grundskolans tidigare år, grundskolans senare år eller i gymnasieskolan.
 • För antagning till lärarutbildningen krävs grundläggande behörighet för högskolestudier med särskild behörighet i samhällskunskap, svenska och engelska samt i vissa andra ämnen beroende på vilken inriktning man väljer. För att läsa till idrottslärare för grundskolans senare årskurser och gymnasieskolan krävs bland annat särskild behörighet i idrott.

 • En idrottslärare i grundskolan i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 28800 kr/månad medan en idrottslärare i grundskolan i åldern 40-64 tjänar i genomsnitt 31800 kr/månad. En idrottslärare i gymnasieskolan i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 31800 och en idrottslärare i gymnasieskolan i åldern 40-64 tjänar i genomsnitt 35500 kr/månad enligt Statistiska Centralbyråns lönestatistik från 2016.