fr20190920

Maskinbefäl

Maskinbefäl

Maskinbefäl ansvarar för maskin och teknisk utrustning på ett fartyg. Teknisk chef/maskinchef, förste fartygsingenjör och andre fartygsingenjör är exempel på befattningar för maskinbefäl. Arbetet som maskinbefäl kan innebära tekniskt arbete, arbetsledning och administration. För att arbeta som fartygsbefäl bör man vara intresserad av teknik samt vara bra på att kommunicera och motivera medarbetarna. Som maskinbefäl bor och arbetar man ombord på fartyget och man spenderar vanligtvis långa perioder till sjöss.
Ett maskinbefäl i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 44700 kr/månad. I åldern 40-64 tjänar man som maskinbefäl i genomsnitt 57000 kr/månad.

 • Arbetsuppgifter

 • Utbildning

 • Framtid

 • Lön

 • Bra länkar

 • Maskinbefäl är ett samlingsnamn för befattningarna teknisk chef/maskinchef, förste fartygsingenjör och andre fartygsingenjör. Ett maskinbefäl kan även kallas maskinist eller fartygsingenjör.
 • En teknisk chef/maskinchef har det övergripande ansvaret för maskin och teknisk utrustning ombord ett fartyg. En stor del av arbetstiden för en teknisk chef/maskinchef går åt till administrativa uppgifter vilket innebär att man tillbringar mycket tid på kontoret. Den tekniska chefen/maskinchefen sköter kontakter med rederiet, hamnar, företag och myndigheter samt har det ekonomiska ansvaret för maskinområdet. Brandskydd är ytterligare ett ansvarsområde för den tekniska chefen/maskinchefen. Som teknisk chef/maskinchef kan man även utföra praktiskt tekniskt arbete vid behov.
 • Som förste fartygsingenjör ansvarar man för det löpande underhållet av maskinerna och den tekniska utrustningen ombord. Belysning, oljeseparatorer, kylmaskineriet, pumpar och däcksmaskineri är några av förste fartygsingenjörens ansvarsområden. Förste fartygsingenjör leder och planerar även arbetet för maskin- och underhållspersonal. Man kontrollerar också att maskinerna och den tekniska utrustningen ombord fungerar som den ska och följer upp reparationer som gjorts. Arbetet som förste fartygsingenjör innebär att man rör sig över hela fartyget.
 • Andre fartygsingenjören ansvarar för driften av maskinerna ombord och spenderar en stor del av arbetstiden i maskinrummet och kontrollrummet. Som andre fartygsingenjör kan man även ha arbetsledande uppgifter.
 • Idag styrs och kontrolleras det mesta av den tekniska utrustningen och motorerna ombord på ett fartyg av datorer. Maskinbefälen kontrollerar och övervakar den tekniska utrustningen och motorerna via datapaneler och tv-skärmar.
 • Arbetsmiljön i maskinrummet är oftast bullrig, varm och vibrationer förekommer. Vid hårt väder kan sjögången göra arbetet under däck extra påfrestande.
 • Som maskinbefäl bor och arbetar man ombord på fartyget under långa perioder. Det är därför viktigt att man kommer överrens med och respekterar sina kollegor. Att vara borta från hemmet i långa perioder kan vara påfrestande.
 • Arbetstiden varierar från fartyg till fartyg men vanligtvis så är man ledig lika länge som man varit till sjöss. Arbetspassen ombord ett fartyg kan vara långa ibland mellan 10-12 timmar. Jourtjänstgöring och vakttjänst ingår vanligtvis också i arbetet.
 • Som maskinbefäl bör man vara intresserad av teknik samt vara en bra problemlösare. Eftersom man har arbetsledande arbetsuppgifter bör man även vara bra på att samarbeta, kommunicera och motivera medarbetarna.
 • Utbildade maskinbefäl kan även finna arbete i land vid olika maskinanläggningar som till exempel vatten- och avloppsverk eller kraftverk.

 • Maskinbefäl har oftast en sjöingenjörsutbildning från högskolan. Utbildning till sjöingenjör finns vid Sjöfartshögskolan i Kalmar samt vid Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg.
 • Sjöingenjörsprogrammet vid Sjöfartshögskolan i Kalmar är treårigt för den som har motormansbehörighet (18 månaders sjötid). För den som saknar praktisk erfarenhet från sjön finns även en fyraårig utbildning till sjöingenjör. För antagning krävs grundläggande behörighet med särskild behörighet i matematik och engelska.
 • Utbildningen till sjöingenjör vid Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg är fyraårig. För antagning krävs grundläggande behörighet med särskild behörighet i matematik, engelska och fysik. Istället för fysik kan man även ha läst naturkunskap.
 • Antagna till sjöbefälsutbildningar måste även kunna visa upp ett godtagligt läkarintyg för sjöfolk. Läkarintyget infattar bland annat undersökning av syn, synfält, färgsinne, hörsel och förmåga att tjänstgöra till sjöss.

 • Maskinbefäl har en internationell arbetsmarknad. Det är dock viktigt att komma ihåg att löne- och tjänstgöringsförhållanden utomlands kan skilja sig från dem ombord svenska fartyg.

1

            Ett maskinbefäl i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 44700 kr/månad enligt Statistiska centralbyråns (SCBs) lönestatistik för 2016. I åldern 40-64 tjänar man som maskinbefäl i           genomsnitt 57000 kr/månad.

Referenser:

Arbetsförmedlingen (AMS).

Sveriges Akademikers Centralorganisation (SACO).

Statistiska Centralbyrån (SCB).

Sjöfartens Utbildnings Institut, SUI.