on20200219

Fartygsbefäl

Fartygsbefäl

Fartygsbefäl leder arbetet ombord ett fartyg och ansvarar för besättningen, passagerare och lasten ombord fartyget. Befälhavaren har det övergripande ansvaret för fartyget medan styrmännen ansvarar för navigeringen, fartygsunderhåll och lastning. Arbetet som fartygsbefäl innebär att man spenderar långa perioder till sjöss och arbetsmiljön ombord ett fartyg kan vara både psykiskt och fysiskt påfrestande. För att arbeta som fartygsbefäl bör man vara bra på att samarbeta samt kunna motivera och leda andra människor.
Som fartygsbefäl i åldern 25-39 tjänar man i genomsnitt 44700 kr/månad. I åldern 40-64 tjänar man som fartygsbefäl i genomsnitt 57000 kr/månad.

 • Arbetsuppgifter

 • Utbildning

 • Framtid

 • Lön

 • Bra länkar

 • Arbetsuppgifterna för fartygsbefäl kan variera beroende på fartygets och besättningens storlek samt beroende på vilken slags last fartyget har. Fartygsbefälen är arbetsledare och ser till att fartyget förs fram och navigeras på ett säkert sätt. De ansvarar även för att fartyget är sjövärdigt, det vill säga att det är lastat och bemannat på ett korrekt sätt.
 • Arbetet ombord ett fartyg är organiserat i olika hierarkier. Befälhavaren eller skepparen har man det övergripande ansvaret ombord ett fartyg. Under befälhavaren finns styrman som kan vara överstyrman eller andrestyrman. Överstyrman och andrestyrman turas om med befälhavaren att styra och navigera fartyget från bryggan.
 • Befälhavaren ansvarar för besättning, passagerare och lasten ombord ett fartyg och är arbetsledare. I arbetet som befälhavare ingår administrativa uppgifter som till exempel möten med andra chefer ombord samt delegering av uppgifter. Befälhavaren sköter även kontakter med hamnar, myndigheter och företag.
 • Överstyrman och andrestyrman ansvarar för arbetet på däck och agerar arbetsledare för däckspersonalen. I överstyrman och andrestyrmans arbetsuppgifter ingår också att se till att underhållet av fartyget som till exempel reparationer och målning sköts. De övervakar också lastning och lossning av fartygets last och ansvarar för att man hanterar farlig last enligt säkerhetsbestämmelserna. Styrmännen kan även ansvara för akutsjukvården ombord fartyget. Om man arbetar ombord en färja med bildäck kan det ingå i styrmans arbete att dirigera trafiken när fordonen ska köra på och av bildäcket.
 • Arbetsmiljön ombord ett fartyg är speciell på många sätt. Arbetet på bryggan kan vara både fysiskt och psykiskt påfrestande. Att sköta navigeringen innebär ett stort ansvar och navigeringsarbetet kan vara särskilt påfrestande vid hårt väder med dålig sikt. Fartygsmiljön är även bullrig och vibrationer förekommer, särskilt nere på däck och i lastrummen. Miljön på ett bildäck kan vara särskilt bullrig med dålig luft.
 • Som fartygsbefäl bor och arbetar man ombord på fartyget under långa perioder. För en bra arbetsmiljö ombord är det viktigt att man kommer överrens med och respekterar sina kollegor. Det är viktigt att komma ihåg att det kan vara påfrestande att vara borta från hemmet i långa perioder.
 • En viktig del av fartygsbefälens arbete är arbetsledningen. Yrkesrollen som sjöbefäl kräver att man är en bra kommunikatör samt är samarbetsvillig och kan motivera och leda andra människor.
 • Ett fartygsbefäl måste kunna hantera mycket information samtidigt som man måste kunna organisera och prioritera. Man måste även kunna hålla huvudet kallt i pressade situationer.
 • Arbetstiden varierar från fartyg till fartyg men vanligtvis så är man ledig lika länge som man varit till sjöss.
 • Med en fartygsbefälsutbildning kan man även arbeta som lots, hamnadministratör, skeppsklarerare, försäkringsrådgivare, skeppsmäklare eller tjänsteman på ett rederi. Man kan även arbeta på skolor och myndigheter knutna till sjöfarten.

 • Utbildning till sjökapten finns vid Sjöfartshögskolan i Kalmar samt vid Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg. Utbildningarna är treåriga (180 hp) och vänder sig till dem som redan har behörighet som matros (18 månaders sjötid). För antagning krävs grundläggande behörighet för högskolestudier med särskild behörighet i matematik och engelska. För antagningen till utbildningen vid Chalmers krävs även särskild behörighet i fysik alternativt naturkunskap. Man måste även kunna visa upp ett godtagligt läkarintyg för sjöfolk. Läkarintyget infattar bland annat undersökning av syn, synfält, färgsinne, hörsel och förmåga att tjänstgöra till sjöss.
 • Vid Sjöfartshögskolan i Kalmar finns även en fyraårig utbildning för den som saknar praktisk erfarenhet från sjön.
 • Magisterutbildningar för sjöbefäl finns i Sverige vid sjöbefälsutbildningar i Göteborg och Kalmar. I grannländerna finns magisterutbildningar för sjöbefäl bland annat i Horten, Mariehamn och Åbo. Utbildningarna omfattar 2 års studier och man kan välja mellan inriktningarna Logistics, Management och Survey and Technical Operation.

 • Som fartygsbefäl har man en internationell arbetsmarknad. Det är dock viktigt att komma ihåg att löne- och tjänstgöringsförhållanden utomlands kan skilja sig från dem ombord svenska fartyg.

 • Som fartygsbefäl i åldern 25-39 tjänar man i genomsnitt 44700 kr/månad enligt Statistiska Centralbyråns (SCB) lönestatistik från 2016. I åldern 40-64 tjänar man som fartygsbefäl i genomsnitt 57000 kr/månad.

Referenser:

Arbetsförmedlingen (AMS).

Sveriges Akademikers Centralorganisation (SACO).

Statistiska Centralbyrån (SCB).

Sjöfartens Utbildnings Institut, SUI.