ti20201020

Sågverksoperatör

Sågverksoperatör

Sågverksoperatör är ett samlingsnamn för dem som sköter olika slags maskiner i ett sågverk. I sågverksoperatörens arbete ingår bland annat att övervaka och styra det maskinella arbetet vid sågverket från ett kontrollrum eller ute i sågverket. Vid ett sågverk arbetar även torkoperatörer/torktekniker som planerar, styr och övervakar den datorstyrda torkprocessen av virket. Virkessorterare är en annan yrkesgrupp på sågverket. Som virkessorterare arbetar man vid ett justerverk med att bedöma det slutgiltiga formatet och kvaliteten på virket.
En sågverksoperatör tjänar i åldern 25-39 i genomsnitt 30700 kr/månad. En sågverksoperatör i åldern 40-64 tjänar i genomsnitt 31700 kr/månad.

 • Arbetsuppgifter

 • Utbildning

 • Framtid

 • Lön

 • Bra länkar

 • Som sågverksoperatör kan man arbeta från ett kontrollrum med att styra och övervaka den maskinella processen vid såglinjen som till exempel barkningen eller kapningen av stockar.
 • Idag är en stor del av arbetet vid ett sågverk datorstyrt och datorer kan bland annat styra sågarna och sköta transporten av stockarna genom såghuset. Från kontrollrummet kan sågverksoperatören övervaka det maskinella arbetet vid såglinjen via tv-skärmar. Sågverksoperatören kan via knappar på manöverbordet reglera och styra processen vid såglinjen.
 • Det är vanligt att man som sågverksoperatör arbetar i ett arbetslag på två eller fler operatörer. Inom arbetslaget växlar man mellan att sitta i kontrollrummet och arbeta ute i sågverket.
 • I sågverksoperatörens arbetsuppgifter kan det även ingå att sköta underhållet av maskiner. Att byta arbetsverktyg som till exempel sågklingor kan också ingå i sågverksoperatörens arbete.
 • Vid äldre sågverk kan det även ingå i sågverksoperatörens arbete att sköta maskiner ute i anläggningen som till exempel maskiner som grovsorterar och toppkapar plankor.
 • En torkoperatör eller torktekniker planerar, styr och övervakar den datorstyrda torkprocessen av virket i torkhusanläggningen vid ett sågverk.
 • Torkoperatören/torkteknikern arbetar från ett kontrollrum och styr processen via tv-skärmar och ett manöverbord. Via manöverbordet kan torkoperatören/torkteknikern bland annat reglera temperatur och luftfuktighet i torkhusanläggningen.
 • En viktig del av torkoperatören/torkteknikerns arbete är kontrollera torkningsresultatet genom att exempelvis mäta fuktkvoten i virket och kontrollera att virket inte har sprickor. Torkningsresultatet har en stor inverkan på virkets kvalitet och torkoperatören/torkteknikern har därför en mycket viktig roll i tillverkningsprocessen. För att arbeta som torkoperatör/torktekniker krävs därför utbildning och lång yrkeserfarenhet från sågverksindustrin.
 • Virkessorterare arbetar i en datorstyrd anläggning, ett så kallat justerverk med att bedöma den slutgiltiga kvaliteten på varje planka eller bräda. Att besluta hur en planka eller bräda slutligen ska kapas är en annan uppgift för virkessorteraren. Efter virkessorterarens anvisningar kapas plankorna eller brädorna som sedan kvalitetsmärks och sorteras i olika fack efter kvalitet.
 • Som virkessorterare arbetar man ofta i ett arbetslag och man växlar vanligtvis mellan sorteringsarbete och andra arbetsuppgifter i justerverket. För att arbeta som virkessorterare krävs att man är noggrann och har goda kunskaper om trä.
 • Kontrollrummen på ett sågverk är ljudisolerade men arbetsmiljön ute i ett sågverk är bullrig och sågverksoperatörer måste därför bära hörselskydd vid arbete ute i anläggningen. Trädamm från sågningen som kan orsaka allergiska reaktioner är ett annat arbetsmiljöproblem vid sågverken. Många sågverk är idag dock utrustade med moderna ventilations-, spån- och dammutsugningssystem vilket har minskat problemen.
 • Arbetet som sågverksoperatör kan vara påfrestande för kroppen. Det är därför vanligt att operatörerna får växla mellan olika arbetsuppgifter för att minska risken för belastningsskador på rygg, axlar och nacke.
 • Sågverksoperatörer kan arbeta dagtid eller skift. Det har blivit allt vanligare med skiftarbete vid sågverken.

 • Grundläggande utbildning till sågverksoperatör finns vid Industriprogrammet inriktning träförädling inom gymnasieskolan. Det finns även lokala inriktningar med riksintag som kan leda till arbete inom sågverksindustrin. I Kalix finns till exempel en inriktning mot skogsbruk med sågverksteknik vid Naturbruksprogrammet. Träprogrammet i Hammarö är ett annat specialutformat program.
 • För äldre kan det finnas utbildning inom Komvux som motsvarar den utbildning som ges vid gymnasieskolans program inriktade mot träförädling.
 • Utbildning inriktad mot sågverksindustrin kan även finnas inom Yrkeshögskolan (YH).
 • Det förekommer även att sågverksoperatörer lärs upp på arbetsplatsen genom praktiskt arbete i sågverket och genom kortare teoretiska kurser.
 • Fort- och vidareutbildning för anställda inom sågverk finns vid Skogsindustrins utbildning i Markaryd. I Hammarö, Kalix och Kalmar finns 1-åriga påbyggnadsutbildningar mot träförädlingsindustrin inom Komvux.
 • Inom högskolan finns ingenjörsutbildningar på 2-3 år som kan leda till arbete som arbetsledare eller sågverkstekniker inom sågverksindustrin.

 • En sågverksoperatör tjänar i åldern 25-39 i genomsnitt 30700 kr/månad enligt Statistiska Centralbyråns (SCB) lönestatistik från 2016. En sågverksoperatör i åldern 40-64 tjänar i genomsnitt 31700 kr/månad.

Referenser:

Arbetsförmedlingen (AMS).

Statistiska Centralbyrån (SCB).