20170529

Socionom / Samhällsvetare

Socionom / Samhällsvetare

En socionom är en person med en examen från högskolans socionomprogram. Som socionom kan man arbeta med en mängd olika arbetsuppgifter inom det sociala området. Socialsekreterare, fältassistent, behandlingsassistent, biståndsbedömare, personligt ombud, familjerådgivare, kurator, enhetschef, friskvårdsinspektör eller rehab-handläggare är några exempel på yrkesval man kan göra som nyexaminerad socionom.
En socionom i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 24000 kr/månad. I åldern 40-64 tjänar man som socionom i genomsnitt 26900 kr/månad.

 • Arbetsuppgifter

 • Utbildning

 • Framtid

 • Lön

 • Bra länkar

 • Som socionom arbetar man med att hjälpa andra människor att åstadkomma förändringar i deras liv. För att göra detta krävs en stor kunskap i hur människor och samhället fungerar. Som socionom bör man gillar att arbeta med människor och vara empatisk och objektiv. Det är viktigt att komma ihåg att arbetet som socionom kan vara psykiskt påfrestande eftersom man dagligen träffar människor i utsatta positioner.
 • En socialsekreterare arbetar inom socialtjänsten. Som socialsekreterare kan man exempelvis arbeta med socialbidragsutredningar, familjeärendet, missbrukare eller barn eller ungdomar. Förebyggande arbete som olika slags stödinsatser är ett annat arbetsområde för socialsekreteraren.
 • Som fältassistent kan man vara anställd exempelvis inom kommuner eller kyrkan. Fältassistenterna arbetar med uppsökande och förebyggande verksamhet riktad mot utsatta samhällsgrupper som till exempel barn och ungdomar eller missbrukare.
 • En behandlingsassistent eller socialpedagog arbetar på behandlingsinstitutioner med att hjälpa exempelvis ungdomar med problem eller vuxna missbrukare.
 • Biståndbedömare arbetar inom Socialförvaltningen.. Att bedöma och utreda individers behov av praktisk hjälp och stöd av samhället ingår i biståndsbedömarens arbetsuppgifter. Utredningar kan exempelvis handla om en individs rätt till färdtjänst, särskilt boende eller personlig assistent.
 • Som personligt ombud arbetar man för människor med psykologiska funktionshinder. Det personliga ombudet har som uppgift att hjälpa den funktionshindrade i kontakter med myndigheter eller institutioner. Det ingår även i det personliga ombudets arbetsuppgifter att ge råd och stöd till den funktionshindrade samt samordna dennes vårdinsatser.
 • Som socionom kan man välja att arbeta som familjerådgivare till exempel inom en kommun. För att få arbeta som familjerådgivare krävs dock att man efter en socionomexamen vidareutbildat sig inom familjeterapi.
 • En socionom kan även arbeta som kurator inom sjukvården, skolväsendet eller inom kriminalvården. Som kurator arbetar man med att ge stöd, råd och hjälp åt människor i svåra och utsatta situationer.
 • Inom kommunal äldre- och handikappomsorg arbetar socionomer som enhetschefer. En enhetschef planerar, organiserar och leder arbetet vid exempelvis äldre- och handikappboenden.
 • En friskvårdsinspektör arbetar åt staten med att återanpassa människor efter att de lämnat kriminalvården.
 • På försäkringskassan kan man som socionom bland annat arbeta som rehab-handläggare och arbeta med rehabilitering och återanpassning till arbete.
 • Socionomer kan även vara anställda inom landstingen och arbeta inom hälso- och sjukvården. Inom privat verksamhet kan socionomer exempelvis arbeta som personalkonsulenter inom företagshälsovården eller konsulter inom samhällsplanering. Organisationsutveckling och rekrytering är andra arbetsområden.
 • En socionom som har arbetat inom yrket i minst tre år och uppfyller socionomauktorisationens krav kan ansöka om att få en auktorisation som socionom.
 • Socionomprogrammet finns vid flera högskolor och universitet och det finns flera olika inriktningar att välja emellan. Utbildningen omfattar vanligtvis 3.5 års studier.
 • För antagning till socionomprogrammet krävs grundläggande behörighet för högskolestudier med särskild behörighet i samhällskunskap och matematik.
 • Inom högskolan finns även påbyggnadsutbildningar till socionomutbildningen. Man kan välja att studera fristående kurser eller gå ett mastersprogram. Det finns även forskarutbildning för socionomer.
 • Vid den fristående högskolan Ersta Sköndal högskola i Stockholm finns en fyraårig utbildning till socionom. För antagning krävs grundläggande behörighet för högskolestudier samt arbetserfarenhet eller praktik.
 • Socionomutbildningen är bred vilket innebär att socionomer har ett stort arbetsfält och därav många valmöjligheter när det kommer till att hitta jobb.
 • Efterfrågan på socialsekreterare och kuratorer, särskilt yrkeserfarna, väntas enligt arbetsförmedlingen vara oförändrat under det kommande året. Arbetslösheten inom yrkena väntas bli lägre än genomsnittet för övriga yrken under det kommande året. Det väntas råda balans mellan tillgång och efterfrågan på socialsekreterare med vissa regionala skillnader. I Skåne väntas konkurrensen om de lediga jobben för socialsekreterare bli hårdare än i resten av Sverige. I Stockholm, Sörmland och Östergötland råder det idag brist på kuratorer.
 • Inom de kommande fem till tio åren väntas rekryteringsbehovet av socialsekreterare och kuratorer bli stort enligt arbetsförmedlingen. Detta beror på stora pensionsavgångar inom yrkena samt att många lämnar yrkena för annat arbete. Tillgången på utbildade väntas dock bli tillräckligt stort för att möta efterfrågan. Arbetsförmedlingen bedömer därför att utbildade socialsekreterare och kuratorer har medelgoda till goda möjligheter till arbete i framtiden.
 • Rekryteringsbehovet av socialsekreterare och kuratorer kan dock komma att variera från år till år beroende på kommunernas rekryteringsmöjligheter. Under år då kommunerna på grund av exempelvis ekonomiska skäl inte kan rekrytera kan det vara svårare att finna arbete.
 • En socionom i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 24000 kr/månad enligt Statistiska Centralbyråns (SCB) lönestatistik från 2009. I åldern 40-64 tjänar man som socionom i genomsnitt 26900 kr/månad.