ti20190917

Kurator

Kurator

Kuratorer arbetar inom skolväsendet, sjukvården och kriminalvården med att ge människor i svåra och utsatta situationer stöd, råd och hjälp. Arbetet kräver att man lyhörd och gillar att arbeta med människor. Skolkuratorer arbetar vid skolor medan sjukhuskuratorer tjänstgör inom sjukvården.
En kurator i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 30500 kr/månad. I åldern 40-64 tjänar man som kurator i genomsnitt 33600 kr/månad.

 • Arbetsuppgifter

 • Utbildning

 • Framtid

 • Lön

 • Bra länkar

 • Film

 • En kuratorn arbetar med att ge människor stöd, råd och hjälp antingen genom enskilda samtal eller genom gruppsamtal.
 • Skolor och sjukvården är kuratorns vanligaste arbetsplats. Kuratorer kan även arbeta inom kriminalvården.
 • Genom samtalet försöker kuratorn få en helhetsbild av problem och tillsammans med patienten hitta lösningar. Kuratorn informerar om samhällets olika möjligheter till stöd och hjälp för individen.
 • Som skolkurator arbetar man med att stödja och hjälpa elever som har det svårt i skolan eller hemma. Det kan exempelvis gälla psykosociala problem i skolan eller i hemmet. Att förebygga och hantera mobbning är en viktig del av skolkuratorns arbete. Skolkuratorn kan även ge råd till förbättringar av skolmiljön. Skolkuratorn samarbeta ofta nära med lärare, skolsköterskan, elevvårdsteam, syokonsulenten och föräldrar.
 • Inom sjukvården arbetar sjukhuskuratorer med social och ekonomisk rådgivning för patienter. I sjukhuskuratorns arbete ingår krisbearbetning och stödsamtal med patienter och anhöriga. Sjukhuskuratorn deltar även i utredningar om patienters situation. Detta kan exempelvis gälla utredning av patientens rehabiliteringsbehov eller behov av assistans efter utskrivning från ett sjukhus. I sitt arbete har sjukhuskuratorn kontakt med anhöriga, vårdpersonal och socialtjänsten och andra myndigheter. Förebyggande arbete som att minska psykisk och fysik ohälsa bland befolkningen är ett annat möjligt arbetsområde för sjukhuskuratorn.
 • Arbetet som kurator kan vara krävande och psykiskt påfrestande eftersom man kommer i kontakt med människor i svåra sociala och ibland svåra medicinska situationer. Som kurator måste man ha vara bra på att lyssna samt ha ett stort intresse för att hjälpa andra människor.
 • Som kurator har man tystnadsplikt vilket innebär att man inte får föra vidare något som klienten tar upp under samtalen.
 • Kurator arbetar vanligtvis efter kontorstider.

 • Många kuratorer har en socionomexamen med vidareutbildning inom socialt arbete och socialt behandlingsarbete. En examen i socialpedagogik är en annan möjlig utbildningsväg för kuratorer.
 • Socionomprogrammet finns vid flera högskolor och universitet och det finns flera olika inriktningar att välja emellan. Utbildningen omfattar vanligtvis 3.5 års studier.
 • För antagning till socionomprogrammet krävs grundläggande behörighet för högskolestudier med särskild behörighet i samhällskunskap och matematik.
 • Inom högskolan finns även påbyggnadsutbildningar till socionomutbildningen. Man kan välja att studera fristående kurser eller gå ett mastersprogram. Det finn säven forskarutbildning för socionomer.
 • Det är vanligt att kuratorer har utbildning i psykoterapi. Grundläggande utbildning i psykoterapi ges bland annat vid vissa landsting.

 • En kurator i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 30500 kr/månad enligt Statistiska Centralbyråns (SCB) lönestatistik från 2016. I åldern 40-64 tjänar man som kurator i genomsnitt 33600 kr/månad.