fr20190920

Tulltjänsteman

Tulltjänsteman

Tulltjänstemän arbetar på Tullverket med att kontrollera och övervaka passagerar- och godstrafiken över Sveriges gränser. Som tulltjänsteman kan man arbeta med brottsbekämpning och till exempel bekämpa narkotikasmuggling. Effektiv handel är ett annat arbetsområde. Inom effektiv handel kan man som tulltjänsteman till exempel utföra varukontroller hos importörer för att kontrollera att importörens uppgifter som lämnats till Tullverket stämmer.
En tulltjänsteman i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 29500 kr/månad. En tulltjänsteman i åldern 40-64 tjänar i genomsnitt 32700 kr/månad.

 • Arbetsuppgifter

 • Utbildning

 • Framtid

 • Lön

 • Bra länkar

 • Film

 • Det svenska Tullverkets huvuduppgift är att ta emot, uppbära tull och mervärdesskatt vid handel med länder utanför EU. Tullverket bekämpar även smuggling av exempelvis narkotika, sprit, tobaksvaror och vapen.
 • Som tulltjänsteman kan man arbeta med Brottsbekämpning eller med Effektiv handel (den legala godstrafiken). Inom tullverket finns även IT-, personal- och administrationsavdelningar.
 • Tulltjänstemän som arbetar med brottsbekämpning arbetar i första hand med smugglingsbekämpning. Det kan exempelvis gälla att förhindra att narkotika kommer in landet. Till sin hjälp i detta arbete har tullen röntgenutrustning och olika slags detektorer samt narkotikahundar. Tulltjänstemän som arbetar med brottsbekämpning har ofta oregelbundna arbetstider. I brottsbekämpningen samarbetar Tullverket med internationella och nationella nätverk och underrättelsearbete sker i samverkan med utländska och svenska polismyndigheter och kustbevakning.
 • Till stöd i brottsbekämpningen har Tullverket även en underrättelse- och analysverksamhet som har till uppgift att inhämta och analysera information som används till underlag för hotbilder samt för den förebyggande verksamheten och kontrollarbetet.
 • Tullverket har även en brottsutredning som utreder misstänkta smugglingsbrott och samlar underlag för åklagare och domstolar. Brottsutredningen samarbetar med andra brottsbekämpande myndigheter som till exempel polismyndigheten, åklagarmyndigheten och skattemyndigheten för att åstadkomma ett bra utredningsresultat.
 • Inom effektiv handel arbetar tulltjänstemän bland annat med import- och exportbestämmelser samt varuklassificering. I tulltjänstemannens arbete kan det exempelvis ingå att fastställa tull för en importör. Detta kan innebära att man granskar importörens tullhandlingar för att avgöra vilka skatter och avgifter som importören måste betala.
 • Tulltjänstemän som arbetar inom effektiv handel kan även undersöka varor, till exempel tyger, kemikalier och jordbruksvaror för att exempelvis förhindra bidragsfusk. Tulltjänstemannen kan besöka en exportör för att granska handlingar och kontrollera partier av varor genom till exempel vägning, avräkning och provtagning för att kontrollera att exportörens tulluppgifter stämmer. Tullverket spelar en viktig roll i utrikeshandelskedjan och samarbetar med näringslivet och andra myndigheter.
 • Förebyggande arbete är en viktig del av Tullverkets verksamhet. Som tulltjänsteman kan man välja att arbeta som tullinformatör eller kvalitetssäkrare om man är intresserad av förebyggande arbete. Som tullinformatör på Tullverket informerar och utbildar man företagen till exempel i Tullverkets bestämmelser. Kvalitetssäkrare arbetar tillsammans med företagen och utarbetar individuella lösningar som förenklar företagens tullrutiner. Som kvalitetssäkrare är man ute på företagen och certifierar rutiner.
 • Vid Tullverket finns det även tulltjänstemän som arbetar med efterkontroll. Efterkontroll kan till exempel innebära att man utför revision hos import- och exportföretagen. Man besöker då företagen och kontrollerar att de lämnat rätt uppgifter om varor och betalat rätt tull.
 • Riskanalys är en annan del av Tullverkets verksamhet. Inom riskanalysverksamheten arbetar man med att identifiera risker och förändringar som i framtiden kan komma att påverka tullens arbete.
 • Som tulltjänsteman har man mycket kontakt med människor och det är därför viktigt att man är serviceinriktad. Man måste även kunna arbeta självständigt och objektivt. Arbetet kan även vara fysiskt krävande till exempel vid lastkontroller.

 • Nyanställda tulltjänstemän inom Brottsbekämpning och Effektiv handel får genomgå en grundutbildning vid anställningens start. För nyanställda inom tullverkets andra verksamheter hålls en kortare introduktionsutbildning. Under utbildningstiden får man lön och anställningen är tidsbegränsad.
 • För att få arbeta inom Brottsbekämpning krävs minst treårig gymnasiekompetens. Körkort för personbil (B-behörighet)är ett annat krav.
 • Inom Effektiv handel krävs kunskaper motsvarande en akademisk examen på 180 hp inom områdena ekonomi, juridik, samhällskunskap, naturvetenskap, IT eller språk. Dessutom krävs körkort för personbil (B-behörighet):
 • Inom Tullverket anordnas internutbildningar som ger möjlighet till vidareutveckling.
 • För närvarande ser Tullverket över sin interna grundutbildningsplattform.

 
En tulltjänsteman i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 29500 kr/månad enligt Statistiska Centralbyråns (SCB) lönestatistik från 2016. En tulltjänsteman i åldern 40-64 tjänar i genomsnitt 32700 kr/månad

Missa inte: