to20201022

Kronofogde / Inkassohandläggare

Kronofogde / Inkassohandläggare

Kronofogden arbetar i statligt tjänst med att hjälpa personer och företag att driva in skulder på ett lagligt och rättssäkert sätt. Som kronofogde handlägger man skuldärenden vilket kan innebära att man utarbetar avbetalningsplaner, granskar avtal och gör värderingar. Att informera och ge råd åt människor och företag som hamnat i en skuldsituation är en viktig del av kronofogdens arbete. Arbetet som kronofogde innebär att man kommer i kontakt med människor som hamnat i svåra situationer vilket kräver att man kan bemöta människor på ett professionellt sätt samt att man är bra på att hantera konflikter.
En kronofogde i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 40900 kr/månad medan en kronofogde i åldern 40-64 tjänar i genomsnitt 54700 kr/månad.

 • Arbetsuppgifter

 • Utbildning

 • Framtid

 • Lön

 • Bra länkar

 • Kronofogdens huvuduppgift är att driva in skulder av privatpersoner och företag. Det kan exempelvis gälla obetalda skulder, hyror eller mobilräkningar. Kronofogden ser till att indrivningen av skulder sker på ett rättssäkert sätt och att lagar och förordningar följs.
 • Som kronofogde arbetar man på kronofogdemyndigheten. Som kronofogde kan man själv handlägga ärenden eller stödja andra handläggare vid komplicerade ärenden.
 • I kronofogdens arbetsuppgifter kan det bland annat ingå att göra upp avbetalningsplaner, granska avtal och göra värderingar.
 • Att informera och ge enskilda personer eller företag råd om vad som händer när man har skulder och hur man kan göra rätt för sig är en viktig del av kronofogdens arbete. Kronofogdemyndigheten arbetar även med förebyggande verksamhet vilket innebär att det också ingår i kronofogdens arbete att informera om skuldfällor för att förhindra att enskilda personer och företag hamnar i en skuldsituation.
 • I kronofogdens arbete kan det ingå att hitta lösningar för företag som hamnat i ekonomisk knipa. Kronofogden förhandlar då med företagare, banker och juridiska ombud.
 • Kronofogden hanterar även överklagningsärenden och skickar dessa till tingsrätten. I arbetet som kronofogde kan det även ingå att yttra sig över innehållet i en överklagan.
 • Att informera och undervisa personal på kronofogdemyndigheten i juridiska frågor och lagändringar är en annan möjlig arbetsuppgift för en kronofogde.
 • Konkurstillsyn är en annan arbetsuppgift för kronofogden vilket innebär att man övervakar att konkursförvaltaren driver förvaltningen effektivt och enligt lag.
 • Som kronofogde kan man även arbeta på kronofogdemyndighetens försäljningsenhet med att till exempel sälja utmätta fastigheter på auktion.
 • I arbetet som kronofogde kommer man i kontakt med människor som hamnat i svåra situationer och i arbetet ingår att fatta beslut som kan ha stor inverkan på människors liv. Det är därför viktigt att man som kronofogde bemöter människor på ett professionellt sätt och har en förmåga att sätta sig in i andras människors situationer. Det är också viktigt att man som kronofogde är stresstålig och kan hantera konflikter.

 • Kronofogdar internutbildas inom kronofogdemyndigheten. För att anställas som kronofogdeaspirant hos kronofogdemyndigheten krävs att man avlagt en juridisk kandidatexamen och att man genomgått notariemeritering. Man måste även vara svensk medborgare och ha körkort för bil.
 • Som kronofogdeaspirant går man en utbildning på 45 veckor som omfattar både teori och praktik.
 • Jurister utbildas vid universiteten i Göteborg, Lund, Stockholm, Umeå, Uppsala och Örebro. Juristutbildningen omfattar 4.5 års studier och man studerar bland annat straffrätt, civilrätt, processrätt, förvaltningsrätt, offentligrätt och skatterätt. Utbildningen leder till en kandidatexamen, en så kallad Jur. Kand. För antagning till juristutbildningen krävs grundläggande behörighet med särskild behörighet i samhällskunskap, historia och svenska.
 • Notariemeritering innebär 2 års tjänstgöring vid en tingsrätt eller länsrätt. Man kan även välja att förlägga ett halvår av tjänstgöringen vid en myndighet som exempelvis en åklagarmyndighet, kronofogdemyndighet eller skatteverk. Som notarie för man protokoll vid förhandlingar samt upprättar förslag till domar och beslut. Det är oftast stor konkurrens om notarietjänsterna, särskilt i storstäderna så för att för att bli antagen till notariemeritering krävs höga betyg från juristutbildningen.

 • Enligt Statistiska Centralbyråns (SCB) lönestatistik från 2016 tjänar en kronofogde i åldern 25-39 i genomsnitt 40900 kr/månad medan en kronofogde i åldern 40-64 tjänar i genomsnitt 54700 kr/månad.

|||| Video::