20190915

Hydrolog

Hydrolog

Hydrologi är läran om vatten och dess förekomst, kretslopp, fysik och kemi. En hydrolog arbetar med forskning, utbildning och praktiska tillämpningar inom vattenområdet. Vattenplanering, vattenstudier och miljövård är viktiga arbetsområden för hydrologen. Hydrologer arbetar till exempel vid Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut (SMHI), universitet och högskolor samt inom den offentliga sektorn, företag och privata konsultfirmor. En hydrolog i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 37200 kr/månad. I åldern 40-64 tjänar man som hydrolog i genomsnitt 46400 kr/månad.

 • Arbetsuppgifter

 • Utbildning

 • Framtid

 • Lön

 • Bra länkar

 • Hydrologer studerar vatten i insjöar och andra vattendrag.
 • En hydrolog kan exempelvis arbeta med att mäta vattentillstånd i sjöar eller studera sambandet mellan nederbörd, avdunstning och avrinning. Att undersöka vattenkvalitet, vattentemperaturer och isförhållanden är andra arbetsuppgifter för en hydrolog. Hydrogen kan även göra miljökonsekvensbeskrivningar vilket innebär att hydrologen undersöker hur till exempel ett bygge nära ett vattendrag kommer att påverka vattenmiljön.
 • Att planera och förutse vattentillgången i landet är ett viktigt arbetsområde för hydrologen. En viktig uppgift för hydrologen är att försöka förutse höga vattenflöden och varna för översvämningar till exempel vid vårfloder och perioder med kraftig nederbörd.
 • Miljövård är ett stort arbetsområde för hydrologen. Hydrologen kan bland annat studera försurningen av sjöar och mäta gifter i vatten. Hydrologen kan också besluta om åtgärder vid rubbningar i vattenmiljön som till exempel om man ska kalka en sjö för att förhindra fortsatt försurning.
 • Hydrologer arbetar på Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut (SMHI), universitet och högskolor samt på kommuner, länsstyrelser, statliga myndigheter, organisationer, vattenkraftföretag och privata konsultfirmor. Hydrologer kan även delta i internationella bistånds- och industriprojekt.
 • På universitet och högskolor arbetar hydrologer med undervisning och forskning till exempel om klimatförändringar, vattenföroreningar och andra vattenfrågor.
 • Vid länsstyrelser, kommuner, myndigheter och företag arbetar hydrologer med praktiska tillämpningar och forskning.
 • Hydrologer arbetar vanligtvis på ett kontor men i arbetet förekommer också fältarbete ute i naturen. Arbete i fält kan medföra oregelbundna arbetstider. Som hydrolog måste man även vara beredd på viss övertid och att ha beredskap dygnet runt vid särskilda händelser som till exempel vid översvämningar och höga vattenflöden.
 • Hydrologer använder ofta avancerad teknisk utrustning samt datorer och dataprogram i sitt arbete. Det är vanligt att man som hydrolog använder olika numeriska modeller och simuleringar för att till exempel försöka förutse översvämningar.
 • För att arbeta med forskning inom hydrologi krävs att man är noggrann, målmedveten, och tålamodig vid rutinarbete och att man kan arbeta självständigt.

 • Inom högskolan kan man inrikta sig på hydrologi vid Geovetarprogrammet och Fysikprogrammet som finns på flera orter i landet. Utbildningarna omfattar vanligtvis 3 års studier (180 hp) med möjlighet till att bygga på med en tvåårig masterutbildning (120 hp). För antagning till de treåriga kandidatprogrammen krävs vanligtvis grundläggande behörighet för högskolestudier samt särskild behörighet i vissa ämnen som till exempel matematik och fysik. På Svenska Hydrologiska Rådets (SHR) hemsida finns länkar till hydrologi vid svenska universitet och högskolor.
 • En annan möjlig utbildningsväg är att läsa ett civilingenjörsprogram som är inriktar sig mot vatten- och vattenvårdsteknik. Civilingenjörsutbildningen omfattar fem års studier. För att antas till civilingenjörsutbildningen krävs grundläggande behörighet med särskild behörighet i matematik, fysik, kemi, svenska, engelska och samhällskunskap.
 • Forskarutbildning inriktad på hydrologi finns vid flera universitet och högskolor runt om i landet.

 • Som regel tillämpas individuell lönesättning inom yrket.
 • En hydrolog i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 37200 kr/månad enligt Statistiska Centralbyråns (SCB) lönestatistik från 2016. I åldern 40-64 tjänar man som hydrolog i genomsnitt 46400 kr/månad.