on20200219

Översättare

Översättare

Som översättare arbetar man med att översätta skriftlig kommunikation som till exempel exempelvis skönlitterära verk, facklitteratur och officiella dokument från ett språk till ett annat. Översättare kan även arbeta med översättning av muntlig kommunikation inom film och TV-branschen. Det är vanligt att man som översättare arbetar som frilansande översättare men man kan även vara anställd inom den offentliga sektorn eller vid översättningsbyråer, större företag och bokförlag.
En översättare i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 33500 kr/månad medan en översättare i åldern 40-64 tjänar i genomsnitt 38700 kr/månad.

 • Arbetsuppgifter

 • Utbildning

 • Framtid

 • Lön

 • Bra länkar

 • Översättare arbetar med att översätta till exempel skönlitterära verk, facklitteratur, saktexter, intyg och filmer från ett språk till ett annat.
 • Det är vanligt att man som översättare specialiserar sig på ett särskilt språk och ämne. Översättare kan delas in i grupperna Facköverättare, Skönlitterära översättare, Film- och Tv-översättare och Auktoriserade translatorer.
 • Som facköversättare specialiserar man sig på facklitteratur och saktexter som till exempel ekonomiska, naturvetenskapliga eller tekniska texter. Ofta krävs djupa fackkunskaper inom det ämnesområdet där man översätter.
 • Skönlitterära översättare arbetar med att översätta skönlitterära verk. Man arbetar ofta med ett större verk i taget men man kan också översätta kortare texter samtidigt som till exempel prosa, dikter eller essäer.
 • Inom film och TV arbetar översättare med så kallad undertextning. Det innebär att man översätter den muntliga kommunikationen i exempelvis filmer, TV-program och nyhetsinslag till textremsor eller speakermanus.
 • Auktoriserad translator är en skyddad yrkestitel som bara får innehas av översättare som genomgått kammarkollegiets prov för översättare. En auktoriserad translator översätter facktexter och är behörig att översätta officiella dokument som till exempel testamenten, betyg och adoptionshandlingar. Det finns cirka 350 translatorer som är auktoriserade av Kammarkollegiet. Som auktoriserad translator är man förpliktigad att följa god translatorsed vilket bland annat innebär att man har man tystnadsplikt och bara åta sig uppdrag som man kan fullfölja på ett fullgott sätt.
 • I arbetet som översättare ingår att göra research innan man börjar översätta vilket kan innebära att man samlar information om ämnet och terminologin. Som översättare använder man ofta särskilda dataprogram för översättning. Man har också referensmaterial som ordböcker, uppslagsböcker och lexikon till sin hjälp.
 • Heltidsöversättare av skönlitteratur brukar översätta cirka tre till fyra verk om året. En översättare som arbetar med facklitteratur översätter cirka 1500 sidor om året.
 • De flesta översättare arbetar idag inom enskild sektor vid översättningsbyråer, bokförlag, större företag, eller på uppdrag för privat personer. Som översättare kan man även arbeta inom offentlig förvaltning till exempel vid departement eller inom EU-organisationen. Det är vanligt för översättare att arbeta som egenföretagare och frilans speciell inom litteraturområdet. Exportrådet Språktjänst förmedlar uppdrag åt frilansande översättare.
 • Många översättare arbetar även med andra uppgifter inom journalistik och språk som till exempel som lärare, journalist, författare eller forskare.
 • Som översättare bör man ha goda fackkunskaper samt goda kunskaper i de språk man översätter. Man måste även vara bra på att uttrycka sig skriftligt.

 • Översättarutbildning finns vid universiteten i Göteborg, Stockholms, Lund och Uppsala samt vid Södertörns Högskola. De flesta utbildningar är påbyggnadsutbildningar och för antagning krävs oftast en grundläggande språkutbildning på högskolenivå. Ofta specialiserar man sig vanligtvis på ett eller två språk.
 • Vid Göteborgs Universitet finns ett tvåårigt översättarprogram inom franska, italienska, ryska, spanska eller tyska på 120 hp som leder till en magisterexamen. Göteborgs Universitet erbjuder även översättningskurser inom exempelvis de slaviska språken och arabiska.
 • Vid Lunds Universitet finns en magister utbildning på 1-2 år till översättare. Utbildningen kräver att man har en kandidatexamen med minst 90 hp i engelska, franska, spanska eller tyska. För antagning krävs också att man har klarar instutitionens antagningsprov som testar den ansökandes kunskaper i det svenska språket svensk och översättning.
 • Vid Stockholms Universitet finnes en magisterutbildning i översättningsvetenskap på 120 hp. För antagning krävs särskild behörighet i engelska B samt en kandidatexamen (eller motsvarande) med kandidatkurs i franska alternativt spanska och 30 hp i svenska. Det finns även kurser på grundnivå i översättning på 30 hp.
 • Översättarprogrammet vid Uppsala Universitet omfattar 2 års studier (120 hp) och leder till en magisterexamen. Under den tredje terminen kan man välja att inrikta sig på fackspråklig eller litterär översättning. För antagning krävs att man klarar instutitionens intagningsprov samt att man har en kandidatexamen på 180 hp med svenska eller annat källspråk som huvudämne med minst 60 hp i svenska eller ett källspråk.
 • Södertörns Högskola erbjuder ett litterärt översättningseminarium för blivande och yrkesverksamma översättare. Antagning sker via arbetsprover.
 • För att bli auktoriserad translator måste man klara Kammarkollegiets översättnings prov som ges en gång om året. Provet består av tre texter, en allmän, en ekonomisk och en juridisk. För att klara provet krävs erfarenhet av översättning samt goda språkkunskaper och en god allmänbildning. Man bör även vara bekant med ekonomiskt och juridiskt språkbruk och terminologi samt ha goda kunskaper om översättningsspråkens länder. En auktorisation gäller i fem år och måste därefter förnyas.

 • Lönen för översättare kan variera beroende på anställningsform, utbildning och erfarenhet.
 • Som översättare tjänar man i åldern 25-39 i genomsnitt 33500 kr/månad enligt Statistiska Centralbyråns (SCB) lönestatistik från 2016. I åldern 40-64 tjänar man som översättare i genomsnitt 38700 kr/månad.

Missa inte: