on20201125

TV och Film

TV och Film

Filmfotografen, filmklipparen/redigeraren, ljudteknikern, ljussättaren och ljusteknikern, rekvisitören, produktionsledaren, regissören och producenten jobbar alla inom Tv- och filmproduktion.

För att arbeta inom Tv- och filmbranschen krävs att man har en stor konstnärlig drivkraft och kreativ kompetens samt en förmåga att arbeta i grupp.

  • Arbetsuppgifter

  • Utbildning

  • Framtid

  • Bra länkar

  • Film

Filmfotografen, filmklipparen/redigeraren, ljudteknikern, ljussättaren och ljusteknikern, rekvisitören, produktionsledaren, regissören och producenten jobbar alla inom TV- och filmproduktion.

Som TV-, film- och videofotograf kan man arbeta med att göra långfilmer, informationsfilmer, TV-program, nyhetsinslag och reklamfilmer. En viktig del av filmfotografens arbete är att tillsammans med regissören planera tagningar med tanke på bland annat ljus, scenografi, rekvisita och kameravinklar.

Vissa filmfotografer är både filmare, manusförfattare och regissör och kallas då filmare. I sitt arbete har filmfotografen ofta en annan filmfotograf till sin hjälp som kallas B-fotograf. Filmfotografen och B-fotografen delar på filmandet och B-fotografen sköter ofta också de praktiska uppgifterna som exempelvis montering av utrustning och byte av objektiv.

Filmklipparen/redigeraren sammanställer bild och ljudtagningar till en färdig film genom filmklippning, digital redigering. Filmklippning är det traditionella sättet att redigera en film.

Filmklippning sker i en studio vid ett klippbord och man klipper scen för scen och sätter ihop till en enhet. Idag är det mer vanligt med digital redigering som sker med hjälp av en dator och en bildskärm. I datorn kan man sätta ihop scenerna och även ljudlägga samt manipulera bilderna och skapa effekter.

Som filmklippare/redigerare arbetar man i nära samarbete med regissören. Det är vanligt att man som redigerare specialiserar sig inom till exempel reklamfilm, dramaproduktion/spelfilm, dokumentärer eller musikproduktion.

Ljudteknikern sköter ljudet vid TV- och filminspelningar. Som ljudtekniker kan man även arbeta vid teaterföreställningar, inom radion och vid musikkonserter. Vid en filminspelning arbetar ljudtekniker ofta i ett team tillsammans med filmfotografer och elektriker. I arbetet ingår att spela in bland annat tal, ljudeffekter och musik. Efterarbete i samband med redigeringen ingår också i ljudteknikerns arbete.

Ljussättare och ljustekniker arbetar med ljus inom till exempel Tv, film, teater och vid konserter. Ljussättaren arbetar med ljus som ett visuellt uttrycksmedel och kan även kallas ljusdesigner.

Vid en film- eller Tv-produktion bär ljussättaren huvudansvaret för ljussättningen. I ljussättningsarbetet ingår att tillsammans med exempelvis en regissör bestämma vilka lampor som ska lysa och när de ska lysa. Att bestämma färg, riktning och styrka på lamporna ingår också i arbetet.

Ljustekniker assisterar ljussättaren och i arbetsuppgifterna ingår bland annat riggning och uppsättning av strålkastare och annan ljusutrustning.

Rekvisitörens uppgift är att skaffa fram rekvisita som till exempel inredningsdetaljer och föremål till Tv- och filminspelningar och föreställningar. Vid planeringen av en inspelning går rekvisitören igenom manuset med regissören, scenografen och projektledaren och de bestämmer tillsammans vilken rekvisita som kommer att behövas under inspelningen.

Under en inspelning är det attributören som ser till att rekvisitan finns på plats och som ansvarar för att rekvisitan är på rätt plats under omtagningar. Ibland är rekvisitören och attributören samma person. Som rekvisör kan man också vara ansvarig för ett rekvisitaförråd. Registrering och katalogisering av föremål ingår då i rekvisitörens arbetsuppgifter.

Vid ett rekvisitaförråd kan det också ingå i rekvisitören arbete att ansvara för transporten av rekvisita till inspelningar och föreställningar.

En produktionsledare samordnar och håller koll på olika yrkesgrupper och utrustning vid exempelvis en filminspelning. Innan en filminspelning är det produktionsledarens uppgift att hitta inspelningsplatser, skaffa tillstånd samt göra upp avtal med skådespelare och andra i filmteamet. Under inspelningen håller produktionsledaren koll på att inspelningen följer budgeten och tidsplanen samt håller reda på var och när inspelningarna ska äga rum.

Regissören är både arbetsledare och den konstnärliga ledaren för en produktion. I regissörens arbetsuppgifter ingår att planera ett inspelningsarbete med olika yrkesgrupper. Regissören leder även repetitioner och genomgångar av manus med skådespelare och andra som ska delta i en produktion.

Vid exempelvis en film inspelning så dirigerar regissören skådespelarna i tagningarna samt samarbetar och instruerar exempelvis filmfotografer, scenografer ljud- och ljussättare. Regissören deltar också i efterarbetet av en film som exempelvis redigeringen. I vissa fall arbetar regissören även som manusförfattare och filmfotograf vid en produktion.

Producenten har det övergripande ansvaret för en produktion och detta kan innebära att man ansvarar för administrationen, ekonomin och tidsramarna för ett projekt. Producentens arbete omfattar vanligtvis hela produktionsprocessen från idé till distribution. Det är ofta producenten som ordnar fram kapital och satsar pengar i exempelvis en film.

Det är vanligt att man som TV- och filmarbetare arbetar som frilans med kortare eller längre uppdrag.

Gemensamt för TV- och filmyrkena är att man måste ha stor drivkraft, kreativ kompetens och yrkesskicklighet för att lyckas inom TV- och filmbranschen. Att kunna arbeta under tidspress och arbeta i grupp är andra viktiga egenskaper för TV- och filmarbetare. Som TV- och filmarbetare måste man vara beredd på att arbeta långt ifrån hemorten samt oregelbundna arbetstider och långa dagar.

Utbildning

Vid Dramatiska Institutet (DI) i Stockolm finns högskoleutbildningar på grund- och avancerad nivå till olika ?lm-, radio-, TV- och teateryrken. För antagning till utbildningarna på grundnivå krävs grundläggande behörighet för högskolestudier.

För antagning till utbildningarna på en avancerad nivå krävs en kandidatexamen eller omfattande yrkeserfarenhet. Antagning till utbildningarna sker oftast via skriftlig ansökan, intervjuer och praktiska prov. Arbetslivserfarenhet av konstnärligt arbete eller från mediabranschen är meriterande vid ansökan.

Vid Dramatiska Institutet finns även kursverksamhet för redan yrkesverksamma ?lm-, radio-, TV- och teaterarbetare. Utbildningarna vid DI innehåller oftast både teori och praktik.

Filmhögskolan vid Göteborg Universitet erbjuder ett kandidat program på 180 hp och ett masterprogram på 120 hp i Filmisk gestaltning - regi och produktion. Det finns även ett magisterprogram i Filmproduktion på 60 hp. För att söka till kandidatprogrammet krävs grundläggande behörighet för högskolestudier.

Antagning sker via en skriftlig ansökan, arbetsprover, intervjuer och praktiska och teoretiska prov. För ansökan till masterprogrammet krävs grundläggande konstnärlig högskoleutbildning om minst 120 poäng eller väldokumenterad arbetslivserfarenhet inom filmområdet. Urval sker efter ansökningar, arbetsprover och intervjuer.

Vid Högskolan i Skövde ett program i Dokumentär medieproduktion på 180 hp. Utbildningen vänder sig till den som vill arbeta med dokumentärt berättande som regissör eller på produktionsbolag och mediebolag.

Tv- och filmutbildningar finns även inom Yrkeshögskolan (YH), Komvux och vid folkhögskolor. 

Lön

Inom Tv- och filmbranschen tillämpas ofta individuell lönesättning som påverkas av faktorer som till exempel arbetslivserfarenhet, utbildning, anställningsform, arbetsuppgifter eller om man är offentligt eller privat anställd.

Filmfotografer, filmklippare/redigerare, ljudtekniker, ljussättare och ljustekniker i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 31800 kr/månad enligt Statistiska Centralbyråns (SCB) lönestatistik från 2016. I åldern 40-64 tjänar man som filmfotografer, filmklippare/redigerare, ljudtekniker, ljussättare och ljustekniker i genomsnitt 34200 kr/månad.

En filmproducent och produktionsledare i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 30400 kr/månad enligt Statistiska Centralbyråns (SCB) lönestatistik från 2016. I åldern 40-64 tjänar man som filmproducent eller produktionsledare i genomsnitt 35100 kr/månad.

En Tv/filmregissör i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 30400 kr/månad enligt Statistiska Centralbyråns (SCB) lönestatistik från 2016. I åldern 40-64 tjänar man som Tv/filmregissör i genomsnitt 35100 kr/månad.

Ljudtekniker

Tv-producent