fr20201127

Museiyrken

Museiyrken

Arkeologer, antikvarier, museiintendenter och konservatorer arbetar inom museisektorn med en rad olika arbetsuppgifter som till exempel forskning och med att bevara och visa upp vår historia och vårt kulturarv.
En arkeolog i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 31000 kr/månad. I åldern 40-64 tjänar man som arkeolog i genomsnitt 33100 kr/månad. En antikvarie i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 31000 kr/månad. I åldern 40-64 tjänar man som antikvarie i genomsnitt 33100 kr/månad.
Museiintendenter i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 31000 kr/månad. I åldern 40-64 tjänar museiintendenter i genomsnitt 33100 kr/månad. En konservator inom exempelvis arkeologi och konst i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 30400 kr/månad. I åldern 40-64 tjänar man som konservator inom exempelvis arkeologi och konst i genomsnitt 35100 kr/månad.

 • Arbetsuppgifter

 • Utbildning

 • Framtid

 • Lön

 • Bra länkar

 • Arkeologer arbetar på museer, universitet, länsstyrelser, riksantikvariat och privata företag med att bevara vårt kulturarv genom utgrävningar och bevarande av återfunna arkeologiska fynd.
 • I arkeologens arbetsuppgifter ingår att planera, leda, genomföra arkeologiska utgrävningar. Under en utgrävning ingår det i arkeologens arbete att fotografera utgrävningsplatsen och göra skisser. Ofta arbetar man i ett arbetslag vid en utgrävning där erfarna arkeologer fungerar som arbetsledare/grävningsledare. Arbetslaget arbetar sig metodiskt ner genom jordlagren. Det är grävningsledaren uppgift att hålla koll på var exakt man hittar föremål. Arkeologerna analyserar och dokumenterar föremålen vid utgrävningsplatsen som sedan placeras i lager för vidare analys och för att senare visas på utställningar.. Arkeologen skriver slutrapport över utgrävningen med fotografier och ritningar över utgrävningsplatsen.
 • Utgrävningar sker främst under sommarmånaderna Under resten av året arbetar arkeologen med fortsatt analys, klassificering och dokumentation av utgrävningsföremål. Till sin hjälp i arbetet har arkeologen avancerad laboratorieutrustning. I analys- och klassificeringsarbetet använder arkeologen också databaser samt studerar artiklar och litteratur samt diskuterar med experter och andra kollegor. Till vinterns arbetsuppgifter ingår också att förbereda nästa sommars utgrävningar vilket innebär att man samlar in bakgrundsmaterial samt gör en ekonomisk bedömning och förslag till utgrävningen som måste godkännas av länsstyrelsen. Att informera och utbilda om arkeologiska fynd ingår också i arkeologens arbetsuppgifter.
 • Arkeologer är ofta specialiserade på ett särskilt område inom arkeologin som exempelvis marinarkeologi, miljöarkeologi, förhistorisk arkeologi, medeltida arkeologi eller industriarkeologi.
 • En antikvarie är en tjänsteman som arbetar vid ett museum och kulturvårdande instutitioner och myndigheter. Många antikvarier är utbildade arkeologer men en antikvarie kan även ha utbildning inom exempelvis etnologi eller historia. På museum arbetar antikvarier ofta med att analysera och inventera föremål i samlingen. På en länsstyrelse arbetar antikvarier bland annat med att bevara kulturhistoriska intressen utifrån kulturminneslagen vid olika typer av exploateringar. I arbetet kan också ingå att handlägga olika ärenden samt att informera och vårda fornlämningar i ett län. Att ge råd om hur man bevarar kulturhistoriska värden ingår också ofta i arbetsuppgifterna. Som arkivarie kan man ha olika befattningar som exempelvis landsarkivarie eller länsarkivarie. Som landsarkivarie är man chef på ett länsmuseum medan en länsarkivarie är chef på en länsstyrelses kulturmiljöenhet. Byggnadsarkivarier arbetar med att genomföra antikvariska förundersökningar med syftet att värdera en byggnads kulturhistoriska värde eller redovisa en bebyggelsemiljös kvalitéer.
 • Som museiintendent arbetar på museum och ansvarar för den dagliga hanteringen av samlingarna. Man arrangerar utställningar och föreläsningar samt arbetar med forskning som utgår från museets material och samlingar. Dokumentation av museiföremål samt utökning av museets samlingar och planering av utrustning kan också ingå i museiintendentens arbetsuppgifter.
 • Konservatorer arbetar med att bevara och vårda äldre föremål. Som konservator kan man arbeta på museum, bibliotek, arkiv eller som egenföretagare eller anställd på konserveringsateljéer. Man kan arbeta med konservering av en mängd olika föremål som till exempel möbler, målningar, foton, textilier, djur, arkeologiska föremål, kyrkor och andra byggnader. Som konservator arbetar man med olika konservations tekniker som exempelvis restaurering, förstärkning, lagning eller preparering. På ett museum har konservatorn som uppgift att hålla museets samlingar i gott skick. Konservatorn avgör också hur föremål i museets samlingar bör förvaras för att bevaras väl till exempelvis i utställningsmontrar och i lager/magasin.

 • För att arbeta på museum krävs ofta en högskoleexamen inom arkeologi, historia, idéhistoria, konstvetenskap, etnologi, kulturgeografi, kulturantropologi, museiologi eller kulturvetenskap.
 • Utbildningar i Museiologi som riktar sig till personer som vill arbeta inom museisektorn finns bland annat vid universiteten i Lund, Umeå och Uppsala. Vid Umeå universitet finns ett kandidatprogram på 180 hp och ett magisterprogram på 60 hp i Museiologi. Vid Lunds Universitet finns ett masterprogram (120 hp) i Museiologi. Uppsala universitet erbjuder en masterutbildning på 120 hp i Musei- & kulturarvsvetenskap.
 • Antikvarier har ofta högskoleutbildning inom arkeologi, historia, kulturgeografi, ekonomisk historia, statskunskap, idéhistoria, museivetenskap eller språkvetenskap. Byggnadsarkivarier utbildas bland annat vid Göteborgs Universitet på Bebyggelseantikvarieprogrammet. Utbildningen är treårig och man studerar bland annat kulturvård, restaurering och bebyggelseutveckling.
 • Utbildning till arkeolog på kandidat-, master- och forskarnivå finns vid flera universitet och högskolor. Vid vissa utbildningar kan man redan från början rikta in sig på ett särskilt område inom arkeologin.
 • Vid Göteborgs Universitet finns en fyraårig utbildning till konservator. För antagning krävs grundläggande behörighet med särskild behörighet i kemi. Man måste även ha gått en hantverksutbildning på minst ett år eller ha ett års yrkesvana från ett hantverksyrke.

 • En arkeolog i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 31000 kr/månad enligt Statistiska Centralbyråns (SCB) lönestatistik från 2016. I åldern 40-64 tjänar man som arkeolog i genomsnitt 33100 kr/månad.
 • En antikvarie i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 31000 kr/månad enligt Statistiska Centralbyråns (SCB) lönestatistik från 2016. I åldern 40-64 tjänar man som antikvarie i genomsnitt 33100 kr/månad. Som lands- eller länsantikvarie i åldern 25-39 tjänar man i genomsnitt 41000 kr/månad enligt Statistiska Centralbyråns (SCB) lönestatistik från 2016. Lands- eller länsantikvarier i åldern 40-64 tjänar i genomsnitt 48300 kr/månad.
 • Museiintendenter i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 31000 kr/månad enligt Statistiska Centralbyråns (SCB) lönestatistik från 2016. I åldern 40-64 tjänar museiintendenter i genomsnitt 33100 kr/månad.
 • En konservator inom exempelvis arkeologi och konst i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 30400 kr/månad enligt Statistiska Centralbyråns (SCB) lönestatistik från 2016. I åldern 40-64 tjänar man som konservator inom exempelvis arkeologi och konst i genomsnitt 35100 kr/månad.

Referenser:

Arbetsförmedlingen (AMS).

Sveriges Akademikers Centralorganisation (SACO).

Statistiska Centralbyrån (SCB).