to20210121

Bibliotekarie

Bibliotekarie

Bibliotekarien arbetar vid folk-, skol-, sjukhus-, vetenskapliga- och företagsbibliotek med utlåning av böcker och med kvalificerad informationssökning för biblioteksbesökaren.

Bibliotekarien har en viktig roll i samhället som informations- och kulturförmedlare och genom att öka intresset för att läsa och för att söka kunskap i litteraturen bland allmänheten men särskilt bland minoritetsgrupper samt barn- och ungdomar.

  • Arbetsuppgifter

  • Utbildning

  • Framtid

  • Lön

  • Bra länkar

  • Film

Vad gör en bibliotekarien?

Bibliotekarien hjälper biblioteksbesökaren med utlåning av böcker och andra medier samt arbetar med informationssökning, informationsförmedling och råd om litteratur.

I sitt arbete använder bibliotekarien böcker, medier, och databaser för att hjälpa biblioteksbesökaren. Digital teknik har gjort bibliotekariens snabbt kan hitta information och material från hela världen. Att instruera biblioteksbesökare i hur man gör informationssökningar ingår också i bibliotekariens arbetsuppgifter. Bibliotekarien har en viktig uppgift som informationsförmedlare genom att ge minoritetsgrupper tillgång till böcker och information.

Ansvar

På ett bibliotek ansvara bibliotekarien också sortiment samt för inköp av böcker och digitala medier. Att kategorisera och systematisera bibliotekets tillgångar ingår också i arbetet. Att presentera böcker för olika grupper samt arrangera utställningar, debatter, kulturprogram och föredrag på biblioteket ingår ofta också i bibliotekariens arbete.

Bibliotekarien kan arbeta på olika slags bibliotek som till exempel folkbibliotek, sjukhusbibliotek eller på en bokbuss.

På ett skolbibliotek arbetar bibliotekarien med utlåning av barn och ungdomsböcker till skolans elever. I arbetet ingår att hjälpa eleverna hitta information samt att ge råd om litteratur. En viktig uppgift för skolbibliotekarien är att väcka elevernas intresse för litteratur och att undervisa i biblioteksvetenskap.

Arbetsplatser

Bibliotekarier kan också arbeta på forskarbibliotek vid universitet, högskolor och institut. Vid forskarbibliotek har bibliotekarien som uppgift att hjälpa forskare och studenter hitta information bland böcker, tidningar och databaser.

Större företag kan också ha egna bibliotek. Bibliotekarien utför där liknande arbetsuppgifter som vid andra bibliotek. Forsknings- och utvecklings avdelningar på större företag har stor nytta av bibliotekariens tjänster och kunskap.

Bibliotekarier anställda på vetenskapliga bibliotek och på företagsbibliotek kan även kallas informatiker eller dokumentalister. Dokumentalister har ofta dokumentalistutbildning och är specialiserade på databaser.

Bibliotekariens arbetsfält har nu även breddats att inkludera internet. En informationsarkitekt arbetar med internet och elektroniska tjänster och ser till att innehållet är användarvänligt och lättillgängligt.

Arbetstider

Bibliotekarier arbetar vanligtvis dagtid efter kontorstider men vissa bibliotek har numera längre öppettider bibliotekarier kan därför ha något oregelbundna arbetstider.

Som bibliotekarie bör vara intresserad att arbeta med människor samt vara service inriktad. Man bör också gilla att lösa problem, organisera information och vara intresserad av informationsteknologi.

  • Bibliotekarie blir man genom att studera biblioteks- och informationsvetenskap inom högskolan. Utbildningar till bibliotekarie finns vid Högskolan i Borås samt vid universiteten i Lund, Uppsala, Umeå och Växjö.
  • Bibliotekarieutbildningen omfattar tre års studier som leder till en kandidat examen med möjlighet att bygga på med en tvåårig masterutbildning. För antagning krävs grundläggande behörighet.

  • En bibliotekarie i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 31000 kr/månad enligt Statistiska Centralbyråns (SCB) lönestatistik från 2016. I åldern 40-64 tjänar man som bibliotekarie i genomsnitt 33100 kr/månad.