to20201022

Åklagare

Åklagare

Arbetsfältet för åklagare är brett och spänner över många delar av rättsamhället, från brottsutredning till rättegång. Åklagare arbetar vid åklagarkammare eller ekobrottsmyndigheten och gör bland annat förundersökningar, beslutar i åtalsfrågor samt driver åtal i domstolar. En åklagare (chefsåklagare eller kammaråklagare) i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 40900 kr/månad medan en åklagare (chefsåklagare eller kammaråklagare) i åldern 40-64 tjänar i genomsnitt 54700 kr/månad. En läns- eller riksåklagare i åldern 40-64 tjänar i genomsnitt 54700 kr/månad.

 • Arbetsuppgifter

 • Utbildning

 • Framtid

 • Lön

 • Åklagare spelar idag en viktig roll i rättsamhället, åklagare gör förundersökningar vid misstanke om brott, beslutar om åtal av brottsmisstänkta samt dirigerar brottsmålsprocessen vid en rättegång.
 • Vid en förundersökning gör åklagaren en brottsutredning i samarbete med polisen. I arbetet ingår att ha kontakt med brottsmisstänkta, brottsoffer och vittnen samt insamling av bevis. Vid mer komplicerade fall kan en åklagare leda förundersökningen. Det ingår då bland annat i åklagarens arbete att planera utredningen och avgöra om misstankar ska utredas vidare. I vissa fall då bevisfrågan är svårbedömd kan man som åklagare även delta i förhören av misstänkta tillsammans med polis.
 • Som åklagare har man under förundersökningar befogenhet att fatta beslut om att anhålla misstänkta eller anlägga misstänkta om reseförbud. Man har även behörighet att besluta om husrannsakan för att säkra bevis.
 • Förundersökningen ligger som grund för åklagarens beslut om att åtala eller inte åtala en brottsmisstänkt. Vid mindre allvarliga brott kan åklagaren själv utdöma böter istället för åtal.
 • Om åklagaren väljer att åtala en brottsmisstänkt går fallet till rättegång. I en domstol är det åklagarens uppgift att övertyga rätten om att den åtalade begått brottet. Åklagaren beskriver brottet för rätten och håller förhör med misstänkta, vittnen och experter. Det är också åklagarens uppgift att föreslå åtals- och straffgrad för brottsmålet.
 • Som åklagare kan man välja att specialisera sig exempelvis på ekonomiska brott, miljöbrott, IT-brott, grova våldsbrott, narkotikabrott eller relationsbrott.
 • Åklagare arbetar på någon av landets 40 åklagarkammare. Det finns 3 nationella åklagarkammare. En som handlägger brottsmisstankar mot poliser, en som är specialiserad på korruption och en som arbetar med säkerhetsmål. Det finns även 6 åklagarkammare som ansvarar för åtal rörande internationell brottslighet. Som åklagare kan man även arbeta på ekobrottsmyndigheten.
 • I arbetet som åklagare förekommer obekväma arbetstider på nätter och helger eftersom man ibland har jour och beredskapstjänstgöring.

 • För att få arbeta som åklagare krävs en kandidatexamen i juridik. Juridikutbildning finns vid universiteten i Göteborg, Lund, Stockholm, Umeå, Uppsala och Örebro. Juristutbildningen omfattar 4.5 års studier och man studerar bland annat straffrätt, civilrätt, processrätt, förvaltningsrätt, offentligrätt och skatterätt. Utbildningen leder till en kandidatexamen, en så kallad Jur. Kand. För antagning till juristutbildningen krävs grundläggande behörighet med särskild behörighet i samhällskunskap, historia och svenska.
 • Efter en juridikutbildning bör man söka en notarietjänstgöring som innebär 2 års tjänstgöring vid en tingsrätt eller länsrätt. Man kan även välja att förlägga 6 månader av tjänstgöringen vid en myndighet som exempelvis en åklagarmyndighet, kronofogdemyndighet eller skatteverk. Som notarie för man protokoll vid förhandlingar samt upprättar förslag till domar och beslut. Det är oftast stor konkurrens om notarietjänsterna, särskilt i storstäderna, så för antagning till notarietjänstgöring krävs höga betyg från juristutbildningen.
 • Efter notarietjänstgöring klan man ansöka om att bli åklagaraspirant. Som åklagaraspirant tjänstgör man vid någon av landets åklagarkammare under 9-12 månaders provanställning. Under aspiranttjänstgöringen får man praktiskt erfarenhet av åklagaryrket samtidigt som man läser en grundutbildning för åklagare på 15 veckor. Efter godkänd aspiranttjänstgöring blir man tillsvidareanställd och tituleras assistentåklagare. Efter två år som assistentåklagare förordnad man som kammaråklagare.

 • En åklagare (chefsåklagare eller kammaråklagare) i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 40900 kr/månad medan en åklagare (chefsåklagare eller kammaråklagare) i åldern 40-64 tjänar i genomsnitt 54700 kr/månad enligt Statistiska Centralbyråns (SCB) lönestatistik från 2016.
 • En läns- eller riksåklagare i åldern 40-64 tjänar i genomsnitt 54700 kr/månad enligt Statistiska Centralbyråns (SCB) lönestatistik från 2016.
 • Specialiståklagare tjänar oftast lite mer än vad en vanlig åklagare gör.

Referenser:

Arbetsförmedlingen (AMS).

Statistiska Centralbyrån (SCB).

Åklagarmyndigheten http://www.aklagare.se/