on20191016

Advokat, Jurist

Advokat, Jurist

Att företräda enskilda personer och företag vid juridiska angelägenheter samt att bistå med allmän juridisk rådgivning är vanliga arbetsuppgifter för en advokat eller jurist.

Inom juridikområdet finns många specialiseringar, som advokat eller jurist kan man vara exempelvis arbeta inom affärsrätt, familjerätt eller med brottsmål.

  • Arbetsuppgifter

  • Utbildning

  • Framtid

  • Lön

  • Bra länkar

Advokat eller Jurist?

En jurist är en person som har en juridisk kandidatexamen från ett universitet. En advokat är en jurist som är medlem i Sveriges Advokatsamfund och därmed möter deras medlemskriterier gällande teoretisk och praktisk utbildning. Som advokat och medlem i Sveriges Advokatsamfund har man en lagstadgad tystnadsplikt. Man är också bunden att följa Advokatsamfundets etiska regler om god advokatsed.

Arbetsområdet

Arbetsområdet för advokater och jurister är brett. Som advokat eller jurist kan man exempelvis arbeta inom rättsväsendet eller vara anställd vid statliga myndigheter, kommuner, privata företag, banker, intresseorganisationer och advokatbyråer.

Advokater och jurister kan arbeta med juridisk rådgivning eller som ombud för enskilda personer eller företag vid juridiska angelägenheter eller tvister av olika slag. Huvuduppgiften för en advokat eller jurist är att bevaka klientens intressen. Att förhandla i domstol kan då ingå i advokatens och juristens arbete.

Vad gör en Advokat/Jurist?

I arbetet som advokat eller jurist ingår ofta att analysera och lösa juridiska problem samt att tolka lagar och avtal. 

Att göra utredningar, upprätta och granska rättsliga handlingar som till exempel avtal och kontrakt är andra vanliga arbetsuppgifter.

En advokat eller jurist kan även agera konkursförvaltare och då leda arbetet med att avveckla eller ombilda ett konkursföretag.

Inom statliga myndigheter kan en jurist arbeta som exempelvis kommunjurist, landstingsjurist, stadsnotarie eller stadsombudsman. Jurister är även anställda vid länsrätter.

Som advokat eller jurist kan man arbeta inom en rad olika områden och det är vanligt att en advokat eller jurist är specialiserar sig på ett särskilt område som till exempel brottsmål, affärsrätt, familjerätt, miljörätt, arbetsrätt, asylrätt och försäkringsrätt.

Brottsmålsadvokat

Brottsmålsadvokater företräder klienter som är misstänkt för ett brott. I arbetet ingår då att träffa sin klient och lägga upp en strategi för försvaret.

Att ta del av förundersökningar och annat utredningsmaterial samt att studera rättsregler och praxis ingår också i arbetet. Vid en rättegång har advokaten som uppgift att framföra sin klients syn på ärendet, lägga fram bevis samt förhöra vittnen och experter.

Offentlig förvarare

Som advokat kan man också välja att arbeta som offentlig förvarare vilket innebär att man blir tillförordnad av staten att bistå en brottsmisstänkt vid förundersökningar och i domstolen.

I regel är det endast advokater som kan arbeta som offentlig försvarare men i vissa fall kan även en jurist bli förordnad som offentlig försvarare.

Affärsrätt

Affärsrätt är idag det vanligaste arbetsområdet för advokater och jurister. Jurister ingår ofta i styrelserna av olika bolag. Vanliga arbetsuppgifter kan vara att tolka, granska och upprätta avtal och kontrakt samt ge juridisk rådgivning.

Affärsjuridik

Inom affärsjuridik kan man vara specialiserad på skatterätt och då arbetar man ofta med skatteplanering och sköter kontakterna med skattemyndigheterna. Immaterialrätt är en annan specialisering och man arbetar då med att hjälpa klienter skydda sin rätt till exempelvis ett dataprogram eller musikstycke.

Familjerättsadvokat

Familjerättsadvokater arbetar med juridik på familjeområdet. Man kan exempelvis arbeta med juridisk rådgivning vid försäljning eller köp av exempelvis bostad eller ägodelar eller juridisk rådgivning gällande äktenskap, skilsmässa, arv och testamenten.

Utbildning

Jurister utbildas vid universiteten i Göteborg, Lund, Stockholm, Umeå, Uppsala och Örebro.

Juristutbildningen omfattar 4.5 års studier och man studerar bland annat straffrätt, civilrätt, processrätt, förvaltningsrätt, offentligrätt och skatterätt.

Utbildningen leder till en kandidatexamen, en så kallad Jur. Kand. För antagning till juristutbildningen krävs grundläggande behörighet med särskild behörighet i samhällskunskap, historia och svenska.

Specialinriktade juristutbildningar

Det finns även specialinriktade juristutbildningar. Vid Lindköpings Universitet finns till exempel en treårig utbildning i Affärsjuridik med europainriktning. I Jönköping finns ett Affärsrättsligt program med internationell inriktning som omfattar 3-3.5 års studier. Örebro Universitet har en utbildning i Rättsvetenskap med internationell inriktning och vid Luleå Universitet kan man läsa Rättsvetenskap.

Vid flera universitet finns magister och forskarutbildningar i juridik samt påbyggnadsutbildningar för utbildade jurister.
Efter grundutbildning kan man välja att söka notariemeritering som innebär 2 års tjänstgöring vid en tingsrätt eller länsrätt.

Man kan även välja att förlägga ett halvår av tjänstgöringen vid en myndighet som exempelvis en åklagarmyndighet, kronofogdemyndighet eller skatteverk. Som notarie för man protokoll vid förhandlingar samt upprättar förslag till domar och beslut.

Notarietjänstgöring

Notarietjänstgöring är ofta ett formellt krav för att få arbeta inom rättsväsendet. Det är oftast stor konkurrens om notarietjänsterna, särskilt i storstäderna så för att för att bli antagen till notariemeritering krävs höga betyg från juristutbildningen.

Examen

För att få kalla sig advokat måste man vara medlem i Sveriges Advokatsamfund. För medlemskap krävs en juridisk kandidatexamen samt 5 års yrkeserfarenhet inom det juridiska området. Under de 5 åren ska man ha arbetat minst 3 år som biträdande jurist vid en advokatbyrå.

Idag är en advokatexamen också ett krav för medlemskap. Advokatexamen får man efter att man genomgått en 6 dagars utbildning som avslutats med en muntlig examination. Det finns även krav på att man ska ha en ordnad privat ekonomi och är i övrigt lämplig att arbeta som advokat.

För fortsatt medlemskap i SverigesAdvokatsamfund krävs att man som advokat varje år genomgår minst 18 timmars vidareutbildning.

Hur mycket tjänar man? 

En advokat/jurist i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 40900 kr/månad enligt Statistiska Centralbyråns (SCB) lönestatistik från 2016.

I åldern 40-64 tjänar man som advokat/jurist i genomsnitt 54700  kr/månad.

Referenser:

Arbetsförmedlingen (AMS).
Statistiska Centralbyrån (SCB).