fr20190920

Sjuksköterska

Sjuksköterska

Sjuksköterskor arbetar med omvårdnad på sjukhusens vårdavdelningar, vårdcentraler, privata mottagningar eller inom äldreomsorgen. I sjuksköterskans arbetsuppgifter kan det ingå att göra omvårdnadsdiagnoser, utföra behandlingar, medicinska kontroller, administrera läkemedel samt informera och ge stöd åt patienter. Det är vanligt att man som sjuksköterska specialiserar sig på ett särskilt omvårdnadsområde genom att gå en specialistsjuksköteskeutbildning exempelvis inom intensivsjukvård eller operationssjukvård.
Som sjuksköterska tjänar man i åldersgruppen 25-39 i genomsnitt 32300 kr/månad medan sjuksköterskor i åldersgruppen 40-64 tjänar i genomsnitt 36200 kr/månad. En chefssjuksköterska i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 42000 kr/månad medan en chefssjuksköterska i åldern 40- 64 tjänar i genomsnitt 50800 kr/månad.

 • Arbetsuppgifter

 • Utbildning

 • Framtid

 • Lön

 • Sjuksköterskor arbetar med omvårdnad och med att förebygga och främja hälsa inom en mängd olika sjukvårdsområden. Som sjuksköterska kan man arbeta på sjukhusens vårdavdelningar, vårdcentraler, privata mottagningar eller inom äldreomsorgen.
 • Arbetsuppgifter varierar med arbetsområde men kan exempelvis vara att göra omvårdnadsdiagnoser, utföra behandlingar, medicinska kontroller, administrera läkemedel samt att informera och ge stöd åt patienter. Att delta i den praktiska dagliga vården av patienter med uppgifter som exempelvis matning eller hjälp med personlig hygien kan också ingå i en sjuksköterskas arbete. Som sjuksköterska samarbetar man med läkare och man kan ha en arbetsledande funktion för andra personalgrupper inom sjukvården som exempelvis undersköterskor.
 • På en vårdavdelning kan man som sjuksköterska arbeta med att leda och organisera omvårdnadsarbetet. Detta kan innebära att instruera undersjuksköterskor som gör det praktiska arbetet på vårdavdelningarna. I arbetet som sjuksköterska ingår det också att informera patienter och anhöriga om vårdförfarandet.
 • Som legitimerad sjuksköterska kan man fördjupa sig i omvårdnad inom olika områden som till exempel omvårdnad vid diabetes, ögonsjukvård, smärta eller astma och allergi. Fördjupning sker via kurser på universitet/högskola men ger inte specialistkompetens.
 • För att få specialistkompetens kan man som sjuksköterska efter grundutbildning utbilda sig till specialist inom ett särskilt sjukvårdsområde som exempelvis operationssjukvård eller intensivsjukvård. Som operationssköterska inom operationsjukvården ansvarar man för omvårdnaden av patienter som ska opereras och ser till att operationer går smidigt. Sjuksköterskor som arbetar på intensivvårdsavdelningar har specialistkompetens för omvårdnad av patienter med svåra skador. Mer information om olika specialist inriktningar för sjuksköterskor finns på Arbetsförmedlingens (AMS) hemsida Yrken A-Ö.
 • En sjuksköterska kan vara Avdelningschef/avdelningsföreståndare på en klinikmottagning, vårdcentral eller vårdavdelning. Som Avdelningschef/avdelningsföreståndare leder man arbetet på exempelvis en avdelning och man har då hand om personalplanering och kompetensutveckling samt ibland även budgeten. Som avdelningschef/avdelningsföreståndare deltar man även i den praktiska vården av patienter.
 • Vårdutveckling på sjukhus är ett annat arbetsområde för sjuksköterskor. Som vårdutvecklare arbetar man med att organisera och effektivisera omvårdnads verksamheten. I arbetet kan det ingå att fortbilda personalen om utveckling av vårdarbetet och vårdmetoder.
 • Sjuksköterskor kan även arbeta utanför den direkta vården. Landstingen anställer sjuksköterskor för utredningsarbete eller hälso- och sjukvårdsadministration. Eftersom journaler numera är digitala kan sjuksköterskor även arbeta på IT-enheter på större sjukhus med journalhantering och journalfrågor. Sjuksköterskor är även anställda inom läkemedelsindustrin och på medicintekniska företag. Att arbeta med undervisning i omvårdnad på gymnasium eller på universitet och högskolor är en annan karriärmöjlighet för sjuksköterskor.

 • Sjuksköterskeprogrammet finns vid flera universitet och högskolor. Utbildningen är på 3 år och infattar teori och verksamhetsförlagd praktik. Examen ger behörighet att arbeta inom allmän hälso- och sjukvård och kommunal vård och omsorg. Efter godkänd examen måste man ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen för att få utöva yrket.
 • För antagning till sjuksköterskeprogrammet krävs att man har grundläggande behörighet med särskild behörighet i vissa ämnen.
 • Med en sjuksköterskeexamen kan man välja att fortsätta studera inom omvårdnadsområdet på magister- eller gå forskarnivå.
 • Specialistutbildning för sjuksköterskor finns vid ett flertal högskolor och universitet. Utbildningarna innebär ytterligare 1-1.5 års studier och omfattar 60 hp förutom för utbildningen till distriktsköterska som omfattar 75 hp. I en specialistsjuksköterskeutbildning ingår teori och verksamhetsförlagd praktik samt examensarbete.
 • Det finns även andra specialutbildningar i omvårdnad för legitimerade sjuksköterskor som inte leder till en specialistsjuksköterskexamen som exempelvis inom palliativ omvårdnad, astma och allergi eller ögonsjukvård.
 • För att bli avdelningsföreståndare krävs att man har flera års yrkeserfarenhet som legitimerad sjuksköterska samt har en vidareutbildning eller specialistutbildning inom det vårdområdet som vårdavdelningen är inriktad på.
 • Mer information om utbildningar till sjuksköterska och vidareutbildning inom omvårdnad finns på Högskoleverkets utbildningsportal www.studera.nu.

 • Enligt arbetsförmedlingen är arbetsmarknaden idag för sjuksköterskor inom alla vårdområden god och efterfrågan på sjuksköterskor förväntas fortsätta att vara stor. 

 • Lönen för en sjuksköterska beror på inom vilket område man arbetar samt arbetsbefattning.
 • Som sjuksköterska tjänar man i åldersgruppen 25-39 i genomsnitt 32300 kr/månad enligt Statistiska Centralbyråns (SCB) lönestatistik från 2016. I åldersgruppen 40-64 tjänar man som sjuksköterska i genomsnitt 36200 kr/månad.
 • Som chefssjuksköterska tjänar man i åldern 25-39 i genomsnitt 42000 kr/månad medan en sjuksköterska med specialistkompetens i åldern 40- 64 tjänar i genomsnitt 50800 kr/månad enligt Statistiska Centralbyråns (SCB) lönestatistik från 2016.

Referenser:

Arbetsförmedlingen (AMS).

Sveriges Akademikers Centralorganisation (SACO).

Statistiska Centralbyrån (SCB).