to20200220

Psykolog

Psykolog

Psykologi är vetenskapen om de psykiska processerna och själslivet. Traditionellt utreder, diagnostiserar och behandlar psykologer psykiska problem och sjukdomar. Men idag är arbetsfältet för psykologer brett och sjukvården är inte den enda arbetsplatsen utan psykologer kan även arbeta exempelvis på företag och organisationer, myndigheter, eller inom skolväsende med att stödja, vägleda och motivera enskilda individer eller grupper. Många psykologer väljer att specialisera sig på något verksamhetsområde inom psykologin och som psykolog kan man även vidareutbilda sig till psykoterapeut. En psykolog i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 35400 kr/månad medan en psykolog i åldern 40-64 tjänar i genomsnitt 39200 kr/månad.

 • Arbetsuppgifter

 • Utbildning

 • Framtid

 • Lön

 • Bra länkar

 • Psykologer arbetar med att utreda, diagnostisera, behandla och förebygga psykiska problem och sjukdomar hos individer eller grupper av individer.
 • Huvuduppgiften för en psykolog är att genom sin kunskap om psykiska processer och själslivet stödja, vägleda och motivera enskilda personer eller grupper. Man kan arbeta med människor som drabbats av psykiska problem men även arbeta med att ge stöd och råd till sådana som möter människor med svåra problem eller yrkesgrupper som är utsatta för stress. Psykologer kan även arbeta med undervisning eller rådgivning i psykologiska frågor till olika yrkesgrupper.
 • Arbetsredskap för psykologen är dels den kunskap som man fått via sin psykologutbildning men även den kunskap man får genom att samtala med sin patient. Utredningen av psykiska problem och sjukdomar sker oftast genom samtal med patienten men psykologer kan även använda tester av olika slag för att analysera en patient eller klients situation.
 • I Sverige finns idag cirka 7000 yrkesverksamma psykologer enligt arbetsförmedlingen. De flesta arbetar inom landstinget, kommuner eller åt staten medan cirka 800 har privat praktik och cirka 300 är privatanställda.
 • Som psykolog kan man arbeta inom många olika sektorer i samhället som till exempel inom sjukvården, företag och organisationer, skolväsendet och socialtjänsten.
 • Inom sjukvården arbetar psykologer med att utreda och behandla psykiska problem eller sjukdomar hos patienter. Oftast sker utredning och behandling i samråd med läkare och annan sjukvårdspersonal.
 • Arbetsuppgifter för psykologer anställda i företag och organisationer kan vara organisationsutveckling, krishantering, rehabilitering och arbetsmiljöarbete. Psykologer kan även hjälpa personalavdelningen på företag att anställa rätt personal eller med utbildning av chefer och övrig personal.
 • I skolor arbetar psykologer bland annat med psykiska problem hos barn och ungdomar. Detta kan innebära stöd till barn som inte hänger med i undervisningen eller som är utsatta för mobbning.
 • Inom socialtjänsten arbetar psykologer med att stödja personalen i deras arbete samt med att konsultera i ärenden där psykologisk specialistkompetens behövs.
 • Psykologer kan även arbeta med forskning och undervisning på universitet och högskolor samt inom arbetsförmedlingen, kriminalvården, försvaret, företagshälsovården och idrottsvärlden.
 • Många psykologer väljer efter att ha arbetat inom yrket ett tag att specialisera sig inom något av verksamhetsområdena Pedagogisk psykologi, Arbetslivets psykologi eller Klinisk psykologi.
 • Som psykolog kan man även vidareutbilda sig till psykoterapeut. En psykoterapeut arbetar med samtalsterapi för individer, familjer eller grupper. I arbetet ingår att genom samtal med patienten undersöka psykiska problem och hitta metoder för att hantera problemen. Behandling av psykiska problem inom psykoterapin kan ske med hjälp av olika terapiformer som till exempel kognitiv terapi och kognitiv beteendeterapi eller psykoanalytisk och psykodynamisk terapi. Man måste vara legitimerad för den terapiformen man arbetar med.

 • Psykologprogrammet finns vid universiteten i Linköping, Lund, Göteborg, Stockholm Uppsala, Umeå, Örebro och Östersund samt vid Karolinska Institutet i Stockholm.
 • Utbildningen omfattar 5 års studier och innehåller både teori och praktik. Man läser psykologi men även ämnen som pedagogik och sociologi. Under utbildningen till psykolog måste man själv gå i terapi och på vissa utbildningsorter sker detta till ett självkostnadspris. På psykologprogrammet vid Umeå Universitet kan man inrikta sig på idrottspsykologi.
 • För antagning krävs grundläggande behörighet med särskild behörighet i vissa ämnen. Vid vissa lärosäten är arbetslivserfarenhet meriterande för antagning.
 • För att bli legitimerad psykolog måste man efter psykologiexamen göra en handledd Praktisk Tjänstgöring i Psykologarbete (PTP) under handledning av en legitimerad psykolog i 12 månader. Efter avslutad tjänstgöring får man sin legitimation utfärdad av Socialstyrelsen.
 • Efter några år som legitimerad psykolog kan man välja att specialisera sig inom något av områdena Pedagogisk psykologi, Arbetslivets psykologi eller Klinisk psykologi. Specialistutbildningarna består av 6 valfria specialistkurser, professionskurs och specialistkollegium som ges av Sveriges Psykologförbunds utbildningsföretag IHPU. Utöver kurserna så ingår det att skriva ett vetenskapligt arbete samt 3 års arbetslivserfarenhet på heltid inom det område man valt att specialisera sig på.
 • Psykologiprogrammet ger behörighet till forskarutbildning och det har blivit allt vanligare för legitimerade psykologer att disputera.
 • Flera högskolor och universitet samt ett antal fristående utbildningsanordnare erbjuder vidareutbildning för legitimerade psykologer till psykoterapeut. Andra yrkesgrupper som exempelvis läkare med specialistutbildning i psykiatri eller socionomer kan också vara behöriga att gå utbildningen. Antagningskraven varierar dock med respektive utbildningsanordnare. Utbildningen tar 3 år på halvfart och efter avslutad utbildning utfärdar Socialstyrelsen legitimation för psykoterapeut. Legitimationen gäller endast för den terapiform den utfärdats för.

 • En psykolog i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 35400 kr/månad medan en psykolog i åldern 40-64 tjänar i genomsnitt 39200 kr/månad enligt Statistiska Centralbyråns (SCB) lönestatistik från 2016. Lönen kan dock variera beroende på arbetsplats, arbetsbefattning och kompetens.

Referenser:

Arbetsförmedlingen (AMS).

Sveriges Akademikers Centralorganisation (SACO).

Statistiska Centralbyrån (SCB).