on20201125

Revisor

Revisor

Revisorer arbetar med granskning av en verksamhets redovisning och förvaltning. Uppdragsgivare kan exempelvis vara företag, kommuner eller statliga myndigheter. Revisorns arbete är viktigt eftersom de säkerställer att exempelvis ett företag följer de regler som finns. Revisorns arbete kan även leda till att fel och misstag upptäcks och därigenom kan förbättringar i en verksamhets effektivitet genomföras.

 • Arbetsuppgifter

 • Utbildning

 • Framtid

 • Lön

 • Bra länkar

En revisor arbetar med att granska en verksamhets redovisning och förvaltning. Revisorer kan vara anställda av företag, kommuner och statliga myndigheter som exempelvis riksrevisionsverket eller skatteverket. Som revisor ansvarar man för att ett företag eller en verksamhets ekonomi är utformad i enhet med lagstiftning och god redovisningssed.

I revisorns arbete ingår att analysera granskningsresultaten och med hjälp av andra ekonomiska rapporter avgöra en verksamhets ekonomiska ställning och om verksamheten drivs effektivt. Revisorns arbete är viktigt eftersom det kan leda till att fel och misstag upptäcks och revisorn kan då ge råd och förslag till förbättringar inför nästa verksamhetsår. Revisorn sammanfattar iakttagelser och bedömningar i en granskningsrapport samt i en offentlig skriftlig revisionsberättelse.

 • Det ingår även i revisorns arbete att ge en uppdragsgivare allmänna råd i redovisnings- och skattefrågor. Revisorer kan även ge råd vid företagsetableringar eller när nya affärssystem eller rapporteringsstrukturer ska börja användas. Revisorer arbetar även med deklarationer och affärsutredningar som exempelvis värderingar i samband med företagsöverlåtelser.
 • Som revisor arbetar man ofta ute på uppdrag vilket innebär att man byter arbetsplats ofta och att man reser mycket i arbetet samt att arbetstiden ofta är oregelbunden. Det är också vanligt att arbetsbördan för revisorer varierar över året. Det mesta av revisionsarbetet utförs exempelvis under vinterhalvåret och arbetsbördan kan då vara extra stor.
 • Som revisor kan man specialisera sig på ett speciellt revisionsområde som exempelvis skattelagstiftning, corporate finance, internationell redovisning, systembaserad revision eller revision i datormiljöer. Att utveckla revisionsprogram är en annan möjlig specialistinriktning för revisorer.
 • Revisorer som arbetar vid skattemyndigheter kallas skatterevisorer. Vid skattemyndigheter arbetar skatterevisorer med att granska företags räkenskaper samt med att göra andra utredningar inom företagsbeskattningen.
 • I aktiebolag måste revision utföras av en godkänd eller auktoriserad revisor vars verksamhet kontrolleras av en statlig myndighet, Revisorsnämnden (RN). Godkänd och auktoriserad revisor är skyddade titlar och endast revisorer som har en revisorexamen eller en högre revisorexamen hos Revisorsnämnden (RN) får använda sig av titlarna. Auktoriserade revisorer är oftast anställda på en revisionsbyrå eller driver egna byråer.
 • Revisorn spelar en viktig roll i bekämpningen av ekonomisk brottslighet. Sedan 1999 är revisorer skyldiga att anmäla till åklagare om exempelvis ett företag inte följer den ekonomiska lagstiftningen.

 • Revisorer utbildas inom högskolan på ekonomiprogrammet och civilekonomprogrammet som finns vid flera högskolor och universitet. Ekonomiprogrammet omfattar 3 års studier och leder till en kandidatexamen. Utbildningen till civilekonom tar 4 år och leder till en yrkesexamen. Man kan även studera till revisor genom att läsa fristående högskolekurser inom ekonomi.
 • Efter grundutbildning kan man välja att fortsätta sina studier vid en magister- eller forskarutbildning.
 • Som nyutbildad revisor börjar man oftast arbeta som junior revisor/revisorassistent vilket innebär att man assisterar mer erfarna revisorer i deras granskningsarbete för att praktiskt lära sig yrket.
 • För att bli godkänd revisor måste man avlägga revisorexamen hos den statliga myndigheten Revisorsnämnden (RN). För att få avlägga revisorexamen krävs en ekonomisk kandidatexamen och minst 3 års kvalificerad praktik.
 • En auktoriserad revisor har avlagt en högre revisorexamen hos Revisorsnämnden (RN). För att få avlägga en högre revisorexamen krävs förutom en kandidatexamen i ekonomi ytterligare högskoleutbildning på området om minst 60 hp eller en magisterexamen i ekonomi. Man måste också ha genomgått minst 5 års kvalificerad praktik. Det finns även särskilda krav som till exempel att man under sin praktik har deltagit i revision av större företag med komplicerad ekonomi.
 • Som godkänd eller auktoriserad revisor har man rätt att arbeta som revisor i andra EU-länder även om man kan vara tvungen att avlägga prov i landets juridik.

 • En auktoriserad revisor i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 41300 kr/månad enligt Statistiska Centralbyråns (SCB) lönestatistik från 2016. I åldern 40-64 tjänar man som auktoriserad revisor i genomsnitt 49100 kr/månad.

Referenser:

Arbetsförmedlingen (AMS).

Statistiska Centralbyrån (SCB).

FAR SRS.

Revisorsnämnden.

Ekobrottsmyndigheten.