20170529

Marknadsförare

Marknadsförare

Marknadsföring är ofta förknippat med reklam och försäljning men marknadsföring handlar om alla slags aktiviteter som kan leda till ökad försäljning eller publicitet. Marknadsförare har den viktiga uppgiften att skapa publicitet och intresse för exempelvis en produkt, tjänst eller ett företag eller en organisation. I marknadsförarens arbete ingår att skapa marknadsförings och reklamkampanjer. Att ansvara för exempelvis ett företags annonser, trycksaker, webbinformation är andra möjliga arbetsuppgifter. Marknadsanalyser och marknadsundersökningar är viktiga verktyg i marknadsförarens arbete.
En marknadsförare i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 34400 kr/månad. I åldern 40-64 tjänar man som marknadsförare i genomsnitt 38300 kr/månad.

 • Arbetsuppgifter

 • Utbildning

 • Framtid

 • Lön

 • Bra länkar

 • Som marknadsförare skapar man marknadsförings och reklamkampanjer för exempelvis produkter, tjänster, företag eller organisationer. Många marknadsförare arbetar på informations- och marknadsföringsavdelningar på exempelvis företag, myndigheter och organisationer. Som marknadsförare kan man även ensam ansvara för ett företags marknadsföring. Marknadsförare kan även kallas marknadsanalytiker, marknadsplanerare eller marknadschef.
 • Under utformningen av en marknadsförings eller reklamkampanj arbetar man ofta i projektform. Internet, direktreklam, tidningar, tv, radio samt kampanjer i det offentliga rummet är exempel på medier som marknadsförare kan arbeta med.
 • Som marknadsförare kan man ha som uppgift att sköta ett företags marknadsföring samt press- och informations arbete. I arbetet kan det då ingå att ansvara för företagets annonser, broschyrer, trycksaker, pressmeddelanden och webbinformation. Att skapa, vidareutveckla eller stärka företagets profil kan också ingå i arbetet. I arbetet ingår ofta också att sköta kontakter med exempelvis journalister, sponsorer, formgivare, annons- och reklambyråer samt tryckerier.
 • Att göra kalkyler samt prissättning av produkter och tjänster kan också ingå marknadsförarens arbetsuppgifter. Att ta fram marknadsförings eller reklamprodukter är andra möjliga arbetsuppgifter.
 • Som marknadsförare kan man även arbeta med att göra marknadsanalyser och marknadsundersökningar. Marknadsanalyser och marknadsundersökningar är viktiga verktyg i marknadsförarens arbete. Syftet med en marknadsanalys eller marknadsundersökning kan exempelvis vara att undersöka marknaden för en viss produkt. Marknadsföraren använder sig ofta av enkäter, fokusgrupper och Gallupundersökningar vid marknadsanalyser och marknadsundersökningar.
 • Marknadsförare med grafisk utbildning kan som ansvarig för trycksaker på ett företag eller arbeta vid reklambyråer och tryckerier.
 • Som marknadsförare bör man vara intresserad av försäljning samt ha känsla för grafisk form. Att kunna uttrycka sig skriftligt och muntligt är också viktigt.

 • De flesta marknadsförare har en högskoleutbildning med marknadsföring och reklam ofta i kombination med ekonomi, samhällskunskap eller teknik i ryggen. Att ha praktisk erfarenhet av försäljning och reklam kan vara en fördel i arbetet som marknadsförare. Språkkunskaper, teknisk utbildning samt kunskap i informationstekniker är ofta meriterande.
 • Vid några universitet och högskolor finns utbildningar speciellt inriktade på marknadsföring. Stockholms Universitet erbjuder till exempel ett 3-årigt kandidatprogram i Marknadskommunikation och IT.
 • Man kan även välja att läsa ett ekonomiprogram eller läsa till civilekonom och fördjupa sig på marknadsföring.
 • Inom Kvalificerad Yrkesutbildning (KY) finns utbildningar på marknadsföringsområdet.
 • Vissa fristående skolor och institut som Berghs School of Communication eller Forsbergs erbjuder också utbildningar på 1-2 år i marknadsföring.

 • Arbetsmarknaden för marknadsförare är konjunkturkänslig. Enligt arbetsförmedlingen så har många under flera år valt att utbilda sig på området och arbetsmarknaden för marknadsförare karakteriseras därför av relativt stora skillnader i arbetslöshet mellan låg och högkonjunktur. I början av 2000-talet var arbetsmarknaden för marknadsförare dämpad till följd av konjunkturläget. I takt med att konjunkturen förbättrades ökade efterfrågan på marknadsförare och idag ligger arbetslösheten inom yrket i nivå med genomsnittet för övriga yrken. Dock så har vi idag åter en konjunkturförsämring och konkurrensen om jobben väntas därför öka igen enligt arbetsförmedlingen.
 • Arbetsförmedlingen bedömer att utbildade marknadsförare har mindre goda utsikter till arbete i framtiden. På tio års sikt väntas efterfrågan på marknadsförare att öka något enligt arbetsförmedlingen. Dock kan efterfrågan under enskilda år påverkas av konjunktursvängningar. Samtidigt väntas tillgången på marknadsförare bli fortsatt god och som under tidigare år väntas arbetslösheten bli hög under perioder med sämre konjunktur. Tillgången på marknadsförare ökar också på grund av invandrad arbetskraft samt från personer som byter yrke.

 • En marknadsförare i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 34400 kr/månad enligt Statistiska Centralbyråns (SCB) lönestatistik från 2007. I åldern 40-64 tjänar man som marknadsförare i genomsnitt 38300 kr/månad.

Referenser:

Arbetsförmedlingen (AMS).

Sveriges Akademikers Centralorganisation (SACO).

Statistiska Centralbyrån (SCB).