20210117

Tillbaka Hem

Civilingenjör

Civilingenjör

Ingenjörsyrket är i Sverige en djup rotad tradition, redan 1861 bildades den Svenska Teknolog-föreningen (STF). Som ingenjör arbetar man med teknisk konstruktion och att utveckla produkter och processer och att hitta lösningar på tekniska problem. Ingenjörsyrket är brett, ingenjörer kan till exempel inrikta sig på rymdteknik, datautveckling och industriell ekonomi. Arbetsuppgifterna kan variera beroende på arbetsplats och inom vilken branch man arbetar. En civilingenjör åldern 25-39 år tjänar i genomsnitt 38200 kr/månaden medan en civilingenjör i åldern 40-64 år i genomsnitt tjänar 47800 kr/månaden. 

 • Arbetsuppgifter

 • Utbildning

 • Framtid

 • Lön

 • Bra länkar

 • Som ingenjör arbetar man med teknisk konstruktion och med att utveckla produkter och processer. En viktig arbetsuppgift är att hitta lösningar på problem som till exempel hur man får en brokonstruktion säker.
 • Man kan förenklat säga att skillnaden mellan en civilingenjör och en högskoleingenjör är att civilingenjörens arbete är mer teoretiskt inriktat medan högskoleingenjörens arbete är praktiskt inriktat. Det är också skillnad på utbildningarnas längd, att studera till civilingenjör tar 5 år medan högskoleingenjörsutbildningen tar 3 år.
 • Ingenjörer kan vara anställda i privat eller offentlig sektor. Som ingenjör kan man vara anställd vid kommuner eller statliga verk och på universitet som lärare eller forskare. Industriföretag inom den privata sektorn anställer också ingenjörer. Ingenjörer kan också vara egna företagare och arbeta som konsulter eller vara projektanställda . Arbetsuppgifterna kan variera beroende på arbetsplats och inom vilken branch man arbetar men vanliga förekommande uppgifter är att arbeta med utredningar, analyser, ledning, teknisk konstruktion, planering och administration. Det ingår ofta i yrket att samarbeta med andra yrkesgrupper, uppdragsgivare och kunder.
 • Olika CAD-program (datorunderstödd konstruktion) är viktiga arbetsverktyg för ingenjörer.
 • Det finns en mängd olika arbetsområden för ingenjörer. Några exempel på arbetsområden är väg och vatten byggnad, el och energi, järnvägsteknik, maskinteknik, datateknik, bioteknik, ekosystemteknik, rymdteknik, kemiteknik, byggteknik och arkitektur, lantmäteri, riskhantering och industriell ekonomi. På arbetsförmedlingens hemsida kan man hitta yrkesbeskrivningar för olika ingenjörsyrken. Enligt Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm arbetar ca 40 procent av alla civilingenjörer inom industri- och byggverksamhet medan ca 30 procent arbetar inom data- och teknisk konsultverksamhet.
 • Några exempel på ingenjörsyrken är maskiningenjör, dataingenjör och energiingenjör. Maskiningenjören arbetar inom tillverkningsindustrin med bedömning och konstruktion av produkter. En dataingenjör utvecklar programvara och hårdvara inom dataområdet. Energiingenjörer är anställda inom industrin eller hos kraftbolag och energiverk arbetar bland annat med energiutredningar och kartläggning och optimering av energisystem.
 • Ingenjörer anställda av kommuner arbetar ofta med tekniska uppgifter på gatu- och byggnadskontor, fastighetskontor, stadsingenjörskontor, vatten- och avloppsverk och   energiverk.
 • Idag är det vanligt att ingenjörer arbetar i projekt som chef eller projektledare. Under ett ingenjörsprojekt så är det Konstruktören som konstruerar produkter och Utvecklingingenjören som ser till att en produkt utvecklas enligt de krav som finns. Produktionsingenjören håller koll på kostnader och tidsramar för produktionsprocessen medan Kvalitetsingenjören skapar metoder och drar upp riktlinjer för att kunna kvalitetssäkra produkterna.

 • Utbildningar till civilingenjör och högskoleingenjör finns vid bland annat Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm, Lunds Tekniska Högskola, Linköpings Universitet, Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg och vid Luleå Tekniska Universitet (LTU).
 • Att studera till civilingenjör tar 5 år medan man kan bli högskoleingenjör på 3 år. Civilingenjörsutbildningen är mer teoretisk och matematisk och därigenom förberedande för forskningsstudier medan högskoleingenjörsutbildningen är mer praktisk och en snabbare väg ut på arbetsmarknaden.
 • Som student kan man välja mellan flera olika inriktningar, antingen från början eller senare under utbildningen. För att antas till civil- och högskoleingenjörsutbildningarna krävs grundläggande behörighet med särskild behörighet i matematik, fysik, kemi, svenska, engelska och samhällskunskap.

 • Generellt så varierar lönen för en civilingenjör eller högskoleingenjör beroende på yrkesområde, befattning, arbetsuppgifter och erfarenhet. Enligt lönestatistik för år 2016 från Statistiska centralbyrån (SCB) tjänar en civilingenjör i åldern 25-39 år i genomsnitt 38200 kr/månaden medan en civilingenjör i åldern 40-64 år i genomsnitt tjänar 47800 kr/månaden.

• Lunds Tekniska Högskola (LTH).
http://www.lth.se/

• Umeå Universitet. Instutitionen för Tillämpad fysik och elektronik.
http://www.tfe.umu.se

• Kungliga Tekniska Högskolan (KTH).
http://www.kth.se/

• Luleå Tekniska Universitet (LTU).
http://www.ltu.se/

• Linköpings Universitet. Tekniska Högskolan.
http://www.lith.liu.se/

• Chalmers Tekniska Högskola.
http://www.chalmers.se/

• Sveriges Ingenjörer.
http://www.sverigesingenjorer.se

• Sveriges Akademikers Centralorganisation (SACO). Civilingenjör.
http://www.saco.se/templates/Ocupation.aspx?id=3983&epslanguage=SV

• Arbetsförmedlingen (AMS). 
http://www.arbetsformedlingen.se

• Sveriges Akademikers Centralorganisation (SACO). Högskoleingenjör.
http://www.saco.se/templates/Ocupation.aspx?id=4038&epslanguage=SV

• Universitets- och högskolerådet (UHR)
http://www.uhr.se/Referenser:

Arbetsförmedlingen (AMS).

Sveriges Akademikers Centralorganisation (SACO).

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH).