fr20201127

Tillbaka Hem
Du är här:Hem»Yrkesinformation»Bygg och Anläggning»Byggnadsarbetare»Byggnadsarbetare

Byggnadsarbetare

Byggnadsarbetare

Vägarbetare, beläggningsarbetare, markanläggningsarbetare, stensättare, banreparatör och rörläggare är exempel på olika yrken inom anläggningssektorn. Som anläggningsarbetare kan man exempelvis arbeta vid väg- och byggarbetsplatser eller vara anställd på kommuner eller statliga verk. Anläggningsarbetare arbetar ofta utomhus och arbetsuppgifterna beror på yrke men ofta ingår det i arbetet att hantera maskiner och specialinstrument av olika slag. En anläggningsarbetare i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 31000 kr/månad medan en anläggningsarbetare i åldern 40-64 tjänar i genomsnitt 31800 kr/månad.

 • Arbetsuppgifter

 • Framtid

 • Lön

 • Bra länkar

 • Anläggningsarbetare är ett samlingsnamn för flera yrken som till exempel vägarbetare, beläggningsarbetare, markanläggningsarbetare, stensättare, banreparatör och rörläggare.
 • Arbetsplats och arbetsuppgifter varierar från yrke till yrke men som anläggningsarbetare kan man till exempel arbeta vid vägbyggen eller byggandet av broar, tunnlar, kraftverk, vatten- och reningsverk och flygfält. Anläggningsarbetare kan också arbeta med att anlägga den yttre miljön i stads- och bostadsområden.
 • Som anläggningsarbetare kan man arbeta i privata företag eller exempelvis vara anställd på gatukontor hos kommuner eller på statliga verk som till exempel Vägverket.
 • Vägarbetare har som arbetsuppgift att bygga, reparera och underhålla vägar. Att sätta upp räcken, montera vägskyltar och vägmarkeringar kan också ingå i arbetet.
 • Som beläggningsarbetare arbetar man med att asfaltera eller lägga betong på vägbanor till exempel vid vägbyggen. Vid en asfaltering eller betongläggning arbetar man olika slags maskiner men man gör ofta även kompletteringar och justeringar för hand.
 • Markanläggningsarbetare arbetar med förbättringar och underhåll av den yttre miljön. Arbetsuppgifter kan till exempel vara anläggning av lekplatser, gångvägar och gräsmattor eller plantering av växter.
 • Stensättare arbetar med att lägga kantsten, gatsten och sten- och betongplattor på gång och körbanor vid exempelvis byggarbetsplatser och vägbyggen. Det är också vanligt att stensättare anlitas av privatpersoner för att utföra stenbeläggningar i trädgårdar och på uppfarter.
 • Anläggningsarbetare kan också vara anställda inom järnvägen som banreparatörer. Banreparatörer har som uppgift att bygga och underhålla spår, banvallar, tunnlar, broar och bangårdar. Andra arbetsuppgifter kan vara buskröjning och grävning eller tekniska uppgifter som spårjustering, växelmontering och mätning.
 • Rörläggare arbetar med rör som till exempel leder vatten, avlopp, gas och fjärrvärme. Arbetsuppgifter kan vara att lägga ner nya ledningar eller underhåll och reparation av gamla. I arbetet kan det till exempel ingå att reparera en vattenläcka. Rörläggaren har då ritningar och tekniska instrument till sin hjälp för att lokalisera och lyssna på ledningen.
 • Träarbetare, betongarbetare, bergarbetare och anläggningsdyklare är andra exempel på anläggningsarbetare. Arbetsförmedlingen har på sin hemsida utförliga beskrivningar av de olika anläggningsyrkena.
 • På en arbetsplats är det är vanligt att anläggningsarbetare arbetar i lag och samarbetar med andra yrkesgrupper. Anläggningsarbetare använder i sitt arbete maskiner av olika slag och specialinstrument för mätningar och beräkningar som till exempel laserinstrument. Det är viktigt att komma ihåg att många av anläggningsyrkena är fysiskt krävande, obekväma arbetsställningar och tunga lyft ingår ofta i arbetet och arbetet utförs ofta utomhus i alla slags väder.
 • Anläggningsarbetare byter ofta arbetsplats eftersom uppdragen ofta är projekt som exempelvis väg- eller byggprojekt. Det är därför också vanligt för anläggningsarbetare att arbeta på en annan ort än hemorten och ibland bor man då också tillfälligt på arbetsorten.

Utbildning:

 • På gymnasiet utbildas anläggningsarbetare inom Byggprogrammet inriktning Anläggning. Det finns flera lokala inriktningar på inom Byggprogrammet och Skolverkets hemsida har mer information om dessa. Efter grundutbildningen så går man vanligtvis som betald lärling hos ett anläggningsföretag i ca 2.5 år. Därefter måste man innan man kan gå ut i arbetslivet klara ett yrkesteoretiskt prov som leder till ett yrkesbevis.
 • Är man inte i gymnasieåldern kan man bli anläggningsarbetare genom att gå som traditionell lärling hos ett anläggningsföretag. Detta innebär att man får hela sin praktiska utbildning hos företaget medan man läser den teoretiska delen via ett distansutbildningspaket från Byggnadsindustrins Yrkesnämnd (BYN).

 • En anläggningsarbetare i åldern 25-39 tjänar enligt Statistiska Centralbyråns (SCB) lönestatistik från 2016 i genomsnitt 31000 kr/månad.  En anläggningsarbetare i åldern 40-64 tjänar i genomsnitt 31800 kr/månad.

• Byggnadsindustrins Yrkesnämnd (BYN).
http://www.byn.se

• Svenska Byggnadsarbetareförbundet (BI).
http://www.byggnads.se

• Sveriges Byggindustrier.
http://www.bygg.org

• Sveriges Byggindustriers utbildningswebbplats.
http://byggare.com

• Arbetsförmedlingen (AMS). 
http://www.arbetsformedlingen.se

• Myndigheten för yrkeshögskolan(MYH).
http://www.myh.se

• Skolverket.
http://www.skolverket.se

Referenser:

Arbetsförmedlingen (AMS).

Statistiska Centralbyrån (SCB).