fr20201127

Arkitekt

Arkitekt

En arkitekt arbetar med att rita och planera byggnader. Att rita byggnader är en av de vanligaste uppgifterna men arkitektyrket är brett och arbetsuppdrag kan även involvera utformning av inredningsdetaljer, stadsplanering, utredningar eller förvaltning.
Lönen för en arkitekt i åldern 25-39 är ca 36000 kr/mån medan en arkitekt i åldern 40-64 tjänar ca 42800 kr/mån.

  • Arbetsuppgifter

  • Framtid

  • Lön

  • Bra länkar

  • Film

En arkitekt kan arbeta med att rita nya hus eller arbeta med tillbyggnad eller modernisering av befintliga byggnader. Bygg och fastighetsbranschen är inte den enda arbetsmarknaden för arkitekter, som utbildad arkitekt kan man även arbeta på högskolor som lärare eller som forskare. De flesta arkitekter arbetar i privata företag men även statliga myndigheter och verk, kommuner och länsstyrelser anställer arkitekter som utredare, forskare och för planering av samhällsbyggande och infrastruktur. Som arkitekt kan man även specialisera sig på design och formgivning av inredningsdetaljer och möbler.

Anställningsformerna för en arkitekt kan variera från fast anställning till projektanställning eller som konsult.

En byggnadsarkitekts uppgift är att genom ritningar, texter och modeller utforma ett förslag på konstruktion åt en beställare som tar hänsyn till en rad ekonomiska, tekniska, estetiska och funktionella aspekter. Under arbetet med förslaget diskuteras lösningar med entreprenörer, kollegor och beställaren. När förslaget är färdigt kan man ansöka om byggnadslov hos kommunen. Hur mycket en arkitekt är involverad under själva byggnadsprojektet kan variera från att endast producera ritningarna till att leda och följa arbetet med att uppföra byggnaden.

Ett viktigt arbetsinstrument för en byggnadsarkitekt är till exempel dataprogram för datorstödd konstruktion som CAD.

En fysisk planerare eller planarkitekt planerar ett område. Arbetsuppdrag kan vara att arbeta med översiktsplaner på nya stadsdelar eller detaljplaner av vägar och hus eller upprustning och bevaring av stadsdelar. Andra arbetsuppgifter kan vara bygglovsgranskning samt att informera allmänheten, fastighetsägare och politiker om planer och regler.

Om du vill arbeta som byggnadsarkitekt utanför Sveriges gränser inom EU krävs att din utbildning uppfyller EU:s arkitektdirektiv. För fysiska planerare/planarkitekter finns det inga restriktioner för att arbeta inom EU. ||| Utbildning::

Arkitektutbildningar finns vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm, Chalmers Tekniska Högskola (CTH) i Göteborg, och vid Lunds Tekniska Högskola (LTH). Från och med hösten 2009 finns det även ett arkitektprogram på Arkitekthögskolan vid Umeå Universitet. Blekinge Tekniska Högskola i Karlskrona (BTH) erbjuder ett arkitektprogram inriktat på Fysiskplanerare/planeringsarkitekt.

Utbildningen är på 300 hp och tar ca 4.5 år till 5 år. Många arkitektstuderande tar en eller två terminers uppehåll i sina studier för att praktisera.

Undervisningen vid arkitektprogrammen sker oftast i projektform, vilket innebär mindre föreläsningar och mer övningar och eget arbete. Under utbildningen läses även ämneskurser som till exempel arkitekturhistoria, byggnadsteknik och materialkunskap.

Ansökan: Enligt Universitets- och högskolerådets ansökningstider.

Krav: Grundläggande behörighet med särskildbehörighet i matematik, samhällskunskap, fysik och kemi eller naturkunskap.

Antagning sker via betyg, högskoleprovet eller via arkitektprovet.

Arkitektprovet är ett arbetsprov i två delar utformat genom ett samarbete mellan landets alla arkitektskolor. Arkitektprovet är i första hand en alternativ antagningsväg för den som uppfyller behörighetskraven men som ej har tillräckligt höga betyg eller poäng på högskoleprovet för att antas till ett arkitektprogram men alla som söker till arkitektutbildningar via Universitets- och högskolerådet har möjlighet och erbjuds att göra provet.

 
 Lönen för en arkitekt i åldern 25-39 år är 36000 kr/mån och för en arkitekt i åldern 40-64 år är 42800 kr/mån enligt Statistiska Centralbyråns (SCBs) lönestatistik från 2016.

Referenser:

Arbetsförmedlingen  (AMS)
Sveriges Akademikers Centralorganisation (SACO).
Sveriges Arkitekter